ژاکت آستین کیمونوئی

20

18

16

14

12

10

سایز

107

102

97

91

86

81

سانتیمتر

دور سینه

اندازه های نهائی

114

109

106

100

94

89

سانتیمتر

دور سینه

66

64

62

61

60

58

سانتیمتر

طول پشت

33

32

32

31

30

30

سانتیمتر

طول آستین

9

8

8

7

7

7

کاموا (50 گرمی)

 

وسایل لازم

·         میل دو تائی شماره 4.5

·         میل دو تائی شماره 5.5

·         دکمه یک عدد

·         کاموا مطابق جدول اندازه ها

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 14 دونه در 19 ردیف با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و با میل شماره 5.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر شود اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه ها را حساب کنید

 

·         پشت

ابتدا 70-74-78-82-86-90 دونه با میلهای شماره 4.5 سربیاندازید.

رج 1: دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 2:*دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به آخر تکرار کنید، دو تا رو

این ردیف کشباف دو در دو خواهد بود.

هفت رج دیگر از این کشباف ببافید

رج 10: ابتدا 2-4-3-5-1-3 دونه به رو، دو تا یکی از رو،( 7-7-8-8-7-7 دونه به رو، دو تا یکی از رو) 7-7-7-7-9-9 بار، 3-5-3-5-2-4 دونه به رو (تعداد دونه ها 62-66-70-74-76-80

بافت را با میلهای شماره 5.5 به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1: به زیر ببافید

رج 2: به رو ببافید

با بافت ساده ادامه دهید تا اندازه پشت 44-46-47-48-49-51 سانتیمتر شود. بعد 10-10-8-8-8-8 رج دیگر ببافید.

بافتن سرشانه های پشت

ابتدا 1-1-1-1-1-2 ونه در ابتدای 8-4-4-2-4-10 رج بعد کور کنید (تعداد دانه ها 54-62-6672-72-60)

بعد دو دونه در ابتدای 10-14-16-18-18-12 رج بعد کور کنید (تعداد دانه ها 34-34-34-36-36-36*

بعد باقیمانده دونه ها را یکجا کور کنید

·         بافتن قسمت جلو سمت چپ

ابتدا 35-35-39-39-43-43 دونه با میلهای شماره 4.5 سربیاندازید

رج 1: دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به آخر تکرار کنید، یکی به رو

رج 2: یکی زیر، *دو تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به آخر تکرار کنید، دو تا رو

هفت رج دیگر همینطور ببافید

رج 10: ابتدا 1-1-1-3-2-2 دونه به رو، (دو تا یکی از رو، 4-8-5-8-4-7 دونه به رو) 5-3-5-3-6-4 بار، 2-2-1-4-3-3 دونه به رو (تعداد دانه ها 29-31-33-35-36-38)

بافت را با میلهای شماره 5.5 و با بافت ساده ادامه دهید تا اندازه 44-46-47-48-49-51 سانتیمتر شود رج آخر باید از روی کار باشد.

بافتن یقه

ابتدا 6-6-6-7-7-7 دونه کور کنید، تا انتها به رو ببافید

در دو رج بعد یک دونه در لبه مربوط به یقه کور کنید (تعداد دانه ها 21-23-25-26-27-29)

بعد 6-6-4-4-4-4-4 رج دیگر ببافید و یک رج در میان یک دونه در لبه یقه کور کنید (تعداد دانه ها 18-20-23-24-25-27)

بافتن سرشانه جلو

رج 1: ابتدا 1-1-1-1-1-2 دونه کور کنید، تا دو تا مانده به آخر به زیر ببافید، دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 16-18-21-22-23-24)

رج 2 و رجهای زوج بعد: به رو ببافید

رج 3: ابتدا 1-1-1-2-1-2 دونه کور کنید، تا دو تا مانده به آخر به زیر ببافید، دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 14-16-19-19-21-21)

رج 5: ابتدا 1-2-2-2-2-2 دونه کور کنید تا 0-0-2-2-2-2 دونه مانده به آخر به زیر ببافید بعد 0-0-1-1-1-1 بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 13-14-16-16-18-18)

رج 7: ابتدا 1-2-2-2-2-2 دونه کور کنید، تا 2-2-0-0-0-0 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، بعد 1-1-0-0-0-0 بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 11-11-14-14-16-16)

رج 9: دو دونه کور کنید، تا 0-0-2-2-2-2 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، بعد 0-0-1-1-1-1 بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 9-9-11-11-13-13)

رج 11: دو دونه کور کنید، تا 2-2-0-0-0-0 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، بعد 1-1-0-0-0-0 بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 6-6-9-9-11-11)

رج 13: دو تا کور کنید، تا 0-0-2-2-2-2 دونه مانده به آخر به زیر ببافید، بعد 0-0-1-1-1-1 بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 4-4-6-6-8-8)

رج 14: به رو ببافید

بعد 1-1-3-3-5-5 رج دیگر با کم کردن دو دونه در ابتدا رج بعد و بعد از هر 0-0-2-2-2-2 رج دیگر ببافید (تعداد دانه ها 2)

رج بعد: از رو ببافید

دو دونه باقیمانده را کور کنید

·         بافتن قسمت جلو سمت راست

قسمت راست را همانند قسمت چپ منتها قرینه ببافید.

·         بافتن آستینها

ابتدا 74-78-78-78-82-82 با استفاده از میلهای شماره 4.5 سربیاندازید و نه رج دیگر کشباف دو در دو ببافید

رج 10: ابتدا 6-5-5-3-4-5 دونه به رو، دو تا یکی از رو، (4-4-4-5-4-4 دونه به رو، دو تا یکی از رو) 11-12-11-10-12-10 بار، 6-5-5-3-4-5 دونه به رو (تعداد دانه ها 63-66-66-67-69-71)

بافت را با میلهای شماره 5.5 و با بافت ساده ادامه دهید تا اندازه آستین 30-30-31-32-32-33 سانتیمتر شود

رج بعد: ابتدا 4-2-3-5-6-3 دونه به رو، دو تا یکی از رو، (4-4-5-5-5-6 دونه به رو، دو تا یکی از رو) 12-13-11-11-11-11 بار، 4-2-4-6-7-3 دونه به رو (تعداد دانه ها 69-70-74-78-80-84)

کور کنید

·         بافتن نوار یقه

سرشانه ها را به هم وصل کرده بدوزید. از روی کار با استفاده از میلهای کوچکتر 29-29-29-30-32-32 دونه از قسمت جلو سمت راست بردارید، بعد 34-34-34-36-36-36 دونه از دونه های کور شده پشت بردارید، بعد 29-29-29-30-32-32 دونه از قسمت چپ جلو بردارید و به زیر ببافید (تعداد دانه ها 92-92-92-96-100-100)

رج 1: یکی زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا سه تا مانده به آخر تکرار کنید، دو تا رو، یکی زیر

رج 2: یکی رو، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی رو

هفت رج دیگر همینطور ببافید

دونه های زیر را به زیر و رو را به رو کور کنید

·         بافتن نوار قسمت راست جلو

با روی کار و با میلهای شمار 4.5 هفت دونه از کشباف پائین ژاکت، 84-88-88-92-92-96 دونه از بلندی جلو، هفت دونه از کشباف نوار یقه بردارید و به زیر ببافید (تعداد دونه ها 98-102-102-106-106-11)

با شروع از رج دوم کشباف دو در دو سه رج ببافید

رج بعد کشباف را تا شش دونه مانده به آخر ببافید دو دونه کور کنید، بقیه کشباف

رج بعد: چهار دونه ابتدا کشباف، دو دونه اضافه کنید، تا انتها کشباف

چهار رج دیگر کشباف ببافید

دونه های زیر را به زیر و رو را به رو کور کنید

·         بافتن نوار قسمت چپ جلو

همانند قسمت راست ببافید فقط از جادکمه صرف نظر کنید

·         دوختن

ابتدا درز آستینها را بدوزید بعد مرکز آستین را در سرشانه قرار داده و بدوزید بعد درزها را بدوزید و دکمه را وصل کنید

تصویر قسمتهای مختلف ژاکت


 


/ 5 نظر / 90 بازدید
زهرا

با سلام ممنون از سایت مفیدتون لطفا اموزش شالهای سه گوش را بیشتر در سایت قرار بدهید .بعضی از عکسها باز نمی شوند.

مریم

ممنون از سایت خوبتون ولی لینک زنگ قلاب بافی از امروز باز نمیشه با مدیر وبلاگ نتونستم تماس برقرارکنم لطفا راهنمایی بفرمائید.

فاطمه

سلام. ببخشید فک نمیکنین یککم مبهم نوشتین؟ مثلا قسمت پشت ظرز بافتن رج 10 رو که نوشتین یعنی چی؟ یا بافتن سرشانه رو اصلا نفهمیدم.

نیکی

سلام حالتون خوبه؟مطالبتون خوب نبودن عالی بودن منم خیلی بافتن رو دوست دارم خوشگل بود خوشم اومد دستتون درد نکنه حتما می بافمش!!!!

م.الف.م

باسلام و تشکر از وبلاگ با حالتون.یه سوال داشتم،اینکه میشه برای این مدل ژاکت چند تا دکمه دیگه هم گذاشت، تا جلوش قابل بسته شدن باشه؟بازم ممنون