منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=132&d_id=4&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF دستور بافت در ادامه مطلب


سایزها: XXL-XL-L-M-S-XS

 

وسایل لازم:

  • کاموا 350-425-425-500-550-625 گرم
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 5
  • میل گرد و میل دو طرفه شماره 4

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

پترن مورد استفاده در بافت این تونیک M.1 هست که در شکل زیر نشان داده شده است که این شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.

بافت ابری در میل گرد حالت بدون درز: یک دور زیر، یک دور رو

نحوه کم کردن: تا سه دونه مانده به علامت ببافید، دو تا یکی، سه تا زیر، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته بیاورید.

 

نحوه بافت بدن                                                          

این قسمت بدون درز در میلهای گرد بافته میشود.

ابتدا 178-190-204-220-238-256 دونه با میل شماره 4 سربیاندازید. ده دور ابری ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 5 و بافت ساده ادامه دهید. یک علامت در ابتدای دور و یکی بعد از 90-96-103-111-120-129 دونه بگذارید، این علامتها بغلهای پیراهن را مشخص میکند.

وقتی اندازه 9-10-10-11-11-12 سانتیمتر شد، یک دونه در هر طرف دو علامت کم کنید. کم کردن را از هر 3 سانتیمتر کلاً به تعداد 12 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 130-142-156-172-190-208) وقتی اندازه 46-47-47-48-48-49 سانتیمتر شد، بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید. هشت دور ابری ببافید، بعد بافت را با میلهای شماره 5 ادامه دهید. یک دور به زیر ببافید، همزمان 14-20-24-26-26-26 دونه اضافه کنید (برای پشت و جلو تعداد مساوی اضافه کنید) (تعداد دانه ها 144-162-180-198-216-234) از این به بعد اندازه گیری را از این قسمت انجام دهید.

دور بعد را به صورت زیر ببافید: دو دونه بعد از علامت ابتدای دور را به زیر ببافید، *شش تا رو، پترن M.1* فاصله بین دو * را در کل دور تکرار کنید (تکرار آخر پترن M.1 روی آخرین دونه دور و دو دونه ابتدای دور بعد خواهد بود) وقتی اندازه 12-12-13-13-14-14 سانتیمتر شد، نه دونه اطراف هر علامت را کور کنید (یعنی سه دونه مربوط به پترن و سه دونه رو که قبل و بعد از پترن است کور میشود). پس 63-72-81-90-99-108 دونه برای جلو همین تعداد برای پشت باقی میماند. حال اندازه حدودا 60-61-62-63-64-65 سانتیمتر خواهد بود

این قسمت را کنار گذاشته و آستینها را ببافید.

 

بافتن آستینها

ابتدا 54-54-63-63-72-72 دونه در میلهای دو طرفه شماره 4 سربیاندازید. هشت دور ابری ببافید. بعد بافت را با میلهای دو طرفه 5 ادامه دهید: سه تا رو، *پترن M.1، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا 6 دونه مانده به انتهای دور تکرار کنید، بعد پترن M.1، سه تا رو. وقتی اندازه آستین 4 سانتیمتر شد، نه دونه ابتدای دور را برای زیر بغل کور کنید. فقط توجه کنید که در هر دوری از پترن که برای بدن تونیک کور کرده اید در همان دور نیز برای آستین کور کنید (تعداد دانه ها 45-45-54-54-63-63)

 

بافتن یقه

آستینها را به محل مورد نظرشان در همان میل گرد شماره 5 که قسمت بدن در آن است منتقل کنید دونه های آستین بین دونه های پشت و جلو پیراهن خواهد بود (تعداد دانه ها 216-234-270-288-324-342) حال 24-26-30-32-36-38 تکرار از پترن M.1 و شش دونه رو وجود دارد. 8-10-12-14-16-18 دور مطابق نقشه ایجاد شده ببافید. در دور بعد یک در میان در قسمت شش تا رو یک دونه با دو تا یکی کردن دو دونه اول کم کنید (یعنی 12-13-15-16-18-19 دونه کم میشود) پنج دور بدون کاهش، نقشه ایجاد شده را ادامه دهید. در دور بعد، در قسمتهای شش تائی که در آن دونه کم نشده بود یکی کم کنید، حال تمام قسمتهای رو پنج دونه ای میباشد. عمل کم کردن را همینطور با فاصله پنج دور دو بار دیگر انجام دهید حال تمام قسمتهای دونه های رو شامل چهار دونه میباشد، حال یک در میان در قسمتهای رو یک دونه در ابتدای قسمت و یک دونه در انتهای قسمت کم کنید، و بعد با سه دور فاصله در قسمتهای باقیمانده رو یک دونه در ابتدا و یک دونه در انتها کم کنید (حال تمام قسمتهای رو دارای سه دونه میباشد) بعد با فاصله یک دور دوباره همینطور کم کنید.

حال تمام قسمتهای رو دارای دو دونه خواهد بود. یک دور بدون کاهش ببافید، سپس در دور بعد تمام دونه های رو را دو تا یکی کنید. حال 96-104-120-128-144-154 دونه باقی میماند. یک دور به زیر ببافید و همزمان تعداد دونه ها را به 90-96-102-108-114-120 برسانید. حال تا وسط قسمت پشت به زیر ببافید و در این قسمت یک علامت بگذارید و به صورت زیر ببافید: تا 8-8-9-9-10-10 دونه بعد از علامت پشت به زیر ببافید، برگردید 16-16-18-18-20-20 دونه به زیر ببافید، برگردید 24-24-27-27-30-30 دونه به زیر ببافید، برگردید 32-32-36-36-40-40 دونه به زیر ببافید، برگردید 40-40-45-45-50-50 دونه به زیر ببافید، برگردید 48-48-54-54-60-60 دونه به زیر ببافید، برگردید و 56-56-63-63-70-70 دونه به زیر ببافید، برگردید 64-64-72-72-80-80 دونه به زیر ببافید، برگردید یک دور تمام دونه ها را به زیر ببافید و همزمان در این دور تعداد دانه ها را به 84-88-92-96-100-104 برسانید.

بعد بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید، یک دور به رو ببافید، یک دور به زیر ببافید و یک دور به رو ببافید سپس شل کور کنید.

 

نحوه بافت جیب

ابتدا 31-31-31-37-37-37 دونه در میلهای شماره 4 سربیاندازید. هشت رج ابری ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 5 به صورت زیر ادامه دهید: دو دونه ابری، *پترن M.1، سه تا رو* فاصله بین دو * را 4-4-4-5-5-5 بار تکرار کنید، بعد پترن M.1 و دو دونه ابری. طبق این نقشه بافت را ادامه دهید وقتی اندازه جیب 16-16-16-18-18-18 سانتیمتر شد، بافت را با میلهای شماره 4 ادامه دهید رج بعد باید از روی کار باشد. چهار رج به زیر ببافید، در رج اول 5-5-5-6-6-6 دونه کم کنید (تعداد دونه ها 26-26-26-31-31-1) بعد کور کنید

 

نحوه به هم وصل کردن قطعات

درز زیر بغلها را بدوزید. بعد جیبها را حدوداً 11-12 سانتیمتر بالاتر از رجی که سرانداخته شده به طور متقارن قرار داده و بدوزید بین دو جیب تقریباً باید 12-13-14-15-16-17 سانتیمتر فاصله باشد.

جدول توضیحات

 

=

به زیر ببافید

 

=

بین دو دونه در محل مورد نظر یک ژوته بزنید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بافته شده بیاورید

 

فایل PDF نحوه بافت این دستور را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

http://s2.picofile.com/file/7116241070/Post_97.pdf.html