لینک مستقیم دانلود به تفکیک مدل در ادامه مطلب


در دو شکل زیر مدلهای این شماره مجله نشان داده شده است، در کنار هر مدل شماره ای وجود دارد که لینک مستقیم دانلود هر مدل را در زیر مشاهده میکنید

مدل شماره 20

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page20.rar

مدل شماره 26

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page26.rar

مدل شماره 34

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page34.rar

مدل شماره 44

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page44.rar

مدل شماره 49

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page49.rar

مدل شماره 52

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page52.rar

مدل شماره 59

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page59.rar

مدل شماره 61

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page61.rar

مدل شماره 64

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page64.rar

مدل شماره 67

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page67.rar

مدل شماره 77

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page77.rar

مدل شماره 84

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page84.rar

مدل شماره 86

http://elielieli.persiangig.com/other/Knitter34/Page86.rar