مدل پائیز و زمستان 2011-2012

منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=133&d_id=32&lang=en

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببیند از فایرفاکس استفاده کنید


اندازه ها: دور مچ 16 سانتیمتر و طول 21 سانتیمتر

 

وسایل لازم

  • کاموا 50 گرم
  • میل دوطرفه شماره 3

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 32 رج با بافت ساده و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

بافت ابری در حالت گرد با میلهای دو طرفه: یک دور زیر یک دور رو

پترن در شکل زیر با عنوان M.1 نشان داده شده است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

 

نحوه بافت

این مچ بند به صورت بدون درز در میلهای دوطرفه بافته میشود.

ابتدا 60 دونه در میلهای شماره 3 سربیاندازید و چهار دور ابری ببافید. دور بعد را به صورت زیر ببافید:*چهار تا زیر، یک دونه را بدون بافتن به میل راست بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید، سه تا زیر* فاصله بین دو * را در طی این دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 48) یک دور به زیر ببافید، سپس پترن M.1 را در تمام دونه ها ببافید. بافت پترن M.1 را ادامه دهید تا اندازه کار 20 سانتیمتر شود حتمآً یک تکرار کامل پترن را تمام کنید. چهار دور ابری ببافید و بعد کور کنید.

 توضیحات پترن

 

=

به زیر ببافید

 

=

به رو ببافید

 

=

ژوته بزنید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید دو تا یکی بعد دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید