پترن مجله Simplly Knitting شماره 72 صفحه 51

 

مواد لازم

  • کاموای 100 گرمی یک عدد
  • میل 4 میلیمتری یک جفت

 

45 دونه سربیاندازید

ردیف 1: سه تا ببافید، *یک ژوته بزنید، یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را روی بافته ها بیاورید، یک ژوته ببافید، 3 تا ببافید، * را تا انتهای ردیف تکرار کنید

ردیف 2: دو تا از رو ببافید، *از رو دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، یکی از رو ببافید، یک ژوته بزنید،از رو دو تا یکی کنید، یکی از رو ببافید، * را تا 6 دانه مانده به آخر تکرار کنید، از رو دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، یکی از رو ببافید، از رو دو ت ایکی کنید، دو تا از رو ببافید

ردیف 3: یکی ببافید، دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، *سه تا ببافید، یک ژوته بزنید، یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، یک ژوته بزنید، * را تا سه تا مانده به آخر تکرار کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، یکی ببافید

ردیف 4: دو تا از رو ببافید، *یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، یکی از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، یکی از رو ببافید، * را تا 7 دونه مانده به آخر تکرار کنید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، یکی از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، دو تا از رو ببافید

این 4 ردیف پترن را تشکیل میدهد

پترن را ادامه دهید تا اندازه 18 سانتیمتر شود، و با ردیف 4 تمام کنید

ردیف بعد: (روی کار) سه تا ببافید، *سه تا از رو ببافید، سه تا ببافید، * را تا انتها تکرار کنید

ردیف بعد: سه تا از رو ببافید، * سه تا ببافید، سه تا از رو ببافید، * را تا انتها تکرار کنید

این دو ردیف را ادامه دهید تا زمانی که اندازه کار 43 سانتیمتر شود  

ردیف بعد: (روی کار) بعد از دانه 22، دانه بعدی را کور کنید، تا انتهای ردیف ادامه دهید

با این 22 دونه ادامه دهید تا اندازه آن 9 سانتیمتر شود، کاموا را به 22 دانه بعدی وصل کنید و ببافید تا هم اندازه قسمت قبل شود

ردیف بعد: (روی کار) بعد از دانه 22 یکی اضافه کنید، و 22 دانه بعدی را ببافید. (تعداد دانه ها 45)

سه ردیف دیگر مطابق نوار کار کنید.

با شروع از ردیف 1پترن را 12 ردیف ببافید.

کور کنید.

 

 

توضیح: منظور از ببافید، یعنی از زیر ببافید