منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=129&d_id=29&lang=en

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته ها را ببیند به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


اندازه ها: طول 160 سانتیمتر عرض 15 سانتیمتر

 

وسایل لازم

·         کاموا 200 گرم

·         میل شماره 4

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 28 رج با میل شماره 4 و پترنی که در شکل زیر نشان داده شده است دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باد

 

توضیحات: پترن مورد استفاده در این شال با M.1 نشان داده شده است که این پترن دارای 17 دونه است و شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

بافت ابری: تمام رجها به زیر بافته میشود

 

نحوه بافت

این شال شامل دو تکه است که در وسط بعد از اتمام از محل کور شده به هم دوخته میشوند. ابتدا 40 دونه سربیاندازید (سعی کنید دونه ها را شل سربیاندازید) دو رج ابری ببافید، رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: سه دونه ابری ببافید، پترن M.1 را دوبار ببافید، و با سه دونه ابری رج را تمام کنید. بافت را همینطور ادامه دهید تا اندازه شال 79 سانتیمتر شود. حتمآً یک تکرار عمودی از پترن M.1 را تمام کنید، بعد چهار رج ابری ببافید و کور کنید.

قسمت بعد را نیز همینطور ببافید بعد دو قسمت را از محل کور شده به هم بدوزید.

 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

=

از روی کار به رو ببافید از پشت کار به زیر ببافید

=

دو تا یکی از زیر

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید

=

دو تا ژوته در محل مورد نظر در رج بعد موقع بافتن ژوته اول را ببافید دومی را بدون بافتن بیاندازید