منبع

http://www.naturallycaron.com/projects/equinox/equinox_1.html

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته ها را ببیند به دلیل اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


 

سایزها: XXL-XL-L-M-S

 

اندازه های نهائی:

قد 47.5-52.5-55-60-65 سانتیمتر

دور سینه: 90-100-110-120-130 سانتیمتر

دقت نمائید که اندازهای نشان داده در تصویر زیر برحسب اینچ میباشد

 

وسایل لازم

·         کاموا 170-170-255-255-340 گرم

·         میل گرد شماره 4

·         میل گرد شماره 3.5

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 16 دونه در 24 رج با کشباف دو تا زیر دو تا رو با میل شماره 4 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات:

کشباف دو در دو در حالت گرد: *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار میشود دور بعد نیز همینطور بافته میشود

 

بافتن یقه

ابتدا 96 دونه با میل شماره 3.5 سربیاندازید.

دور 1: *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید و بعد به هم وصل کنید و به حالت گرد دربیاورید و در ابتدای دور یک علامت بگذارید.

دور 2: به زیر ببافید و همزمان در این دور 0-8-16-24-32 دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها 96-104-116-120-128)

دور 1 تا 4: کشباف دو در دو که در بالا توضیح داده شده را ببافید

بعد بافت را با میل شماره 4 ادامه دهید

دور 5:*دو تا زیر، ژوته، دو تا یکی از رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 120-130-140-150-160)

دور 6 تا 8: *دو تا زیر، سه تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 9:*دو تا زیر، ژوته، سه تا رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 168-182-196-210-224)

دور 10 تا 12: *دو تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 13: *دو تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 14 تا 16: *دو تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 17 تا 28: دور 13 تا 16 را سه بار دیگر ببافید

دور 29: *یکی زیر، یک دونه از بین دونه های دور قبل بردارید و به زیر ببافید، یکی زیر، یک دونه از بین دونه ها دور قبل بردارید و به زیر ببافید، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* * فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید تعداد دانه ها 216-234-252-270-288

دور 30 تا 32: *چهار تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 33: *چهار تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 34 تا 36: *چهار تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور 33 تا 36 را آنقدر ببافید تا اندازه یقه 15.25-17.75-17.75-20-.258-23 سانتیمتر شود

حال جلو و عقب را از آستینها به شرح زیر جدا کنید:

دور بعد: 54-58-63-67-72 دونه ابتدا را اگر در دور قبل به زیر بافته بودید به زیر ببافید و اگر به رو بافته بودید به رو ببافید، بعد 54-59-63-68-72 دونه بعد را قبل از بافتن به نخ بیاندازید، بعد 18-22-27-31-36 دونه جدید برای زیر بغل سربیاندازید، بعد  54-58-63-67-72 دونه بعد را اگر در دور قبل به زیر بافته بودید به زیر ببافید و اگر به رو بافته بودید به رو ببافید، بعد 54-59-63-68-72 دونه بعد را قبل از بافتن به نخ بیاندازید، بعد 18-22-27-31-36 دونه جدید برای زیر بغل دوم سربیاندازید. (تعداد دانه های بدن 144-162-180-198-216)

دور بعد: *چهار تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

سه دور بعد: *چهار تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

دور بعد: *یکی زیر، یک دونه از بین دونه های دور قبل بردارید و به زیر ببافید، دو تا زیر، یک دونه از بین دونه های دور قبل بردارید و به زیر ببافید، یکی زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 176-198-220-242-264)

سه دور بعد: *شش تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

چهار دور آخر را به اندازه 15.25-17.75-20.25-23-25 سانتیمتر ببافید.

دور بعد:*دو تا زیر، از بین دونه های دور قبل یک دونه بردارید و به زیر ببافید، دو تا زیر، از بین دونه های دور قبل یک دونه بردارید و به زیر ببافید، دو تا زیر، ژوته، سه تا یکی از رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 208-234-260-286-312)

دور بعد: *هشت تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

سه دور بعد: *هشت تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

سه دور آخر را به اندازه 7.5 سانتیمتر ببافید.

بعد تمام دونه ها را کور کنید.

 

بافتن آستینها

ابتدا 9-11-14-16-18 دونه سربیاندازید و بعد دونه های موجود در یکی از نخها را به اینصورت ببافید، اگر در دور قبل به زیر بافته شده بود به زیر و اگر به رو بافته شده بود به رو ببافید، بعد 9-11-13-15-18 دونه دیگر سربیاندازید (تعداد دانه ها 72-81-90-99-108) بعد به هم وصل کنید و به حالت گرد دربیاورید و در ابتدای دور یک علامت بگذارید.

دور بعد: *چهار تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، یکی رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

سه دور بعد: *چهار تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

درو بعد: * یکی زیر، از بین دونه های دور قبل یک دونه بردارید و به زیر ببافید، دو تا زیر، از بین دونه های دور قبل یک دونه بردارید و به زیر ببافید، یکی زیر، ژوته، سه تا یکی از رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید (تعداد دانه ها 88-99-110-121-132)

دور بعد: *شش تا زیر، ژوته، یکی رو، سه تا یکی از رو، ژوته* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

سه دور بعد: *شش تا زیر، پنج تا رو* فاصله بین دو * تا انتهای دور تکرار کنید

چهار دور آخر را به اندازه 7.5 سانتیمتر ببافید و بعد کور کنید

آستین دوم را نیز همانند این آستین ببافید.

 در نهایت درز زیربغلها را بدوزید.

 سایر تصاویر

 

تصویر مربوط به اندازه های نهائی (اندازه ها بر حسب اینچ میباشد)