پترن مجله Simplly Knitting شماره 72 صفحه 27

 

این بلوز یک نمونه کاملاً کلاسیک برای پسر بچه ها هست. ردیف دکمه موجود بسیار مهم است، بچه ها ئی که تازه به راه افتاده اند از پوشیدن بلوزی که یقه آن بسته است خوششان نمی آید، بنابراین این نمونه بسیار خوب است. از دکمه با شکلهای جالب ماندد حیوانات یا توپ فوتبال استفاده کنید، که اینکار باعث میشود این لباس مورد علاقه آنها در فصل زمستان شود.

 

مواد لازم:

  • میل شماره 4 میلیمتری یک جفت
  • میل شماره 3.5 میلیمتری یک جفت
  • نگهدارنده دونه
  • دکمه 3 عدد

 

کاموائی که استفاده میشود به ازای 23 دونه و 31 ردیف با مدل زیر و میلهای 4 میلیمتری باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد.

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoTableGrid { border: 1pt solid windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

راهنمای اندازه ها

7-6 ساله

5-4 ساله

3-2 ساله

2-1 ساله

12-6 ماهه

6-0 ماهه

اندازه

66

61

56

51

46

41

سانتیمتر

اندازه بالا تنه

اندازه های نهائی

70

65

62

55

50

44

سانتیمتر

بالا تنه

48

42

38

32

28

24

سانتیمتر

اندازه پشت

33

29

24

20

17

15

سانتیمتر

اندازه آستین

کاموا

8

6

5

4

3

3

50 g

شروع بافتن

پترن

ردیف 1: 0 (2-0-0-0-0) دونه ببافید، 4 (5-2-6-0-3) دونه از رو ببافید، *3 دونه ببافید، 5 تا از رو ببافید، * را تا 7 (2-5-9-6-3) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 (2-3-3-3-3) دونه ببافید، 4 (0-2-6-03) دونه از رو ببافید

ردیف 2: 4 (0-2-6-0-3) دونه ببافید، 3 (2-3-3-3-3) دونه از رو ببافید، *5 دونه ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 4 (7-2-6-03) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 4 (5-2-6-0-3) دونه ببافید، 0 (2-0-0-0-0) دونه از رو ببافید

ردیف 3 تا 10: ردیف 1 تا 2 را 4 بار دیگر تکرار کنید

ردیف 11: ببافید

ردیف 12: 0 (3-6-2-4-0) دونه ببافید، 3 (3-3-3-3-2) دونه از رو ببافید، *5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 0 (3-6-2-4-7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 0 (3-6-2-4-5) دونه ببافید، 0 (0-0-0-0-2) دونه از رو ببافید

ردیف 13 تا 18: ردیف 11 و 12 را سه بار تکرار کنید

ردیف 19: ببافید

ردیف 20: 0 (3-6-2-4-0) دونه ببافید، 3 (3-3-3-3-2) دونه از رو ببافید، *5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 0 (3-6-2-4-7) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 0 (3-6-2-4-5) دونه ببافید، 0 (0-0-0-0-2) دونه از رو ببافید

ردیف 1 تا 20 پترن را تشکیل میدهد

 پشت بلوز

58 (66-70-78-86-94) دونه با میلهای 3.5 میلیمتری و روش انگشت شست سربیاندازید.

ردیف 1:* 2 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، * را تا 2 دونه مانده به آخر تکرار کنید، دو تا ببافید

ردیف 2:2 تا از رو ببافید، * دوتا ببافید، 2 تا از رو ببافید، * را تا آخر تکرار کنید

این 2 ردیف نوار 2*2 نامیده خواهد شد. 3 ردیف نوار 2*2 را ببافید

ردیف 6: 4 (2-2-3-2-1) از رو ببافید، از رو دوتا یکی کنید، (3 تا از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید)، 0 (0-0-0-2-3) بار تکرار کنید، *4 (4-5-5-4-4) از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، * را تا 4 (2-2-3-12-16) دونه مانده به آخر تکرار کنید، (3 تا از رو ببافید، از رو دو تا یکی نید)، 0 (0-0-0-2-3) بار ترکار کنید، 4 (2-2-3-2-1) از رو ببافید، (تعداد دانه ها 49 (55-61-67-71-77)

به یملهای 4 میلیمتری عوض کنید و به صورت زیر ادامه دهید:

ردیف 1: 0 (0-4-0-0-4) دونه ببافید، 3 (6-5-4-6-5) از رو ببافید، *3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، * را تا 6 (9-4-7-9-4) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 (3-4-3-3-4) دونه ببافید، 3 (6-0-4-6-0) دونه از رو ببافید

ردیف 2: 3 (6-0-4-6-0) دونه ببافید، 3 (3-4-3-3-4) دونه از رو ببافید، *5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 3 (6-9-4-6-9) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 (6-5-4-6-5) دونه ببافید، 0 (0-4-0-0-4) دونه از رو ببافید

ردیف 1 و 2 نوار 3*5 نامیده خواهد شد

نوار 3*5 را آنقدر ببافید که طول  پشت 12 (15-18-22-25-29) سانتیمتر شود، با ردیف رو تمام کنید.

ردیف بعد: در دونه 16 ( 18-20-14-13-16) نوار، یک حلقه بین آخرین دونه و دونه بعد بردارید و پشت این حلقه را ببافید (این حلقه م نامیده میشود). (در دونه 17 (19-21-13-15-15) نوار، حلقه اضافه کرده و پشت این حلقه را ببافید) 1 (1-1-3-3-3) بار تکرار کنید، بعد 16 (18-20-14-13-16) دونه باقیمانده رو طبق نوار ببافید

(تعداد دانه ها 51 (57-63-71-75-81))

با ردیف 11 پترن شروع کنید، و به صورت زیر ادامه دهید:

30 (32-36-40-44-48) ردیف از پترن ببافید

بافتن یقه

ردیف بعد: در دونه 21 (23-25-29-2-32) پترن، برگردید، 30 (34-38-42-46-49) دونه نگه دارید. فقط این 21 (23-25-29-29-32) دونه روبه صورت زیر ببافید:

ردیف بعد: دو دونه در پترن کم کور کنید، پترن تا انتها. (تعداد دانه ها 19 (21-23-27-27-30))

3 ردیف با کاهش یک دونه در محل یقه در هر ردیف ببافید (تعداد دونه ها (16 (18-20-24-24-27))

3 ردیف دیگر بدون هیچ کار اضافه ای ببافید

عین پترن کور کنید

از سمت راست، 30 (34-38-42-46-49) دونه باقیمانده رو خواهیم بافت، 9 (11-13-13-17-17)  دونه اول را نگه دارید، کاموا را به 21 (23-25-29-29-32) دونه باقیمانده وصل کنید، و تا انتها مثل پترن ببافید (تعدا دانه ها (21 (23-25-29-29-32))

ردیف بعد: پترن را تا دو دونه مانده به آخر تکرار کنید، از رو دو تا یکی کنید. (تعداد دانه ها (18 (20-22-26-26-29))

ردیف بعد:2 دونه در پترن کور کنید، پترن را تا انتها ادامه دهید.

2 ردیف با کاهش یک دونه در محل یقه در هر ردیف ببافید (تعداد دانه ها (16 (18-20-24-24-27))

0 (0-0-2-2-2) ردیف دیگر بدون هیچ کار اضافه ای ببافید

ردیف بعد: در دونه 2 (6-1-3-3-3) پترن، حلقه ای مانند م اضافه کنید، (در دونه 4 (6-6-6-65) حلقه ای مانند م اضافه کنید) 3 (1-3-3-3-4) بار تکرار کنید، دونه 2 (6-1-3-3-4) پترن را ببافید.

(تعداد دانه ها (20 (20-24-28-28-32))

به میلهای 3.25 میلیمتری برگردید و به صورت زیر ادامه دهید:

ردیف 1: یکی از رو ببافید، *دو تا ببافید، دو تا از رو ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 تا ببافید، یکی از رو ببافید

ردیف 2: یکی ببافید، 2 تا رو ببافید، *2تا ببافید، 2 تا رو ببافید، * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید

ردیف 1 و 2 نوار را تشکیل میدهد

3 ردیف دیگر به حالت نوار ببافید

در حالت نوار کور کنید

 

جلو

همانند پشت تا ** ببافید.

با شروع از رذیف 11 و با استفاده از پترن به صورت زیر ادامه دهید:

20 (22-26-28-32-36) ردیف از پترن ببافید.

بافتن یقه

ردیف بعد: در دونه 20 (22-24-28-28-31) پترن، برگردید، 31 (35-39-43-47-50) دونه ررا نگه دارید.  20 (22-24-28-28-31) دونه را به صورت زیر ببافید:

ردیف بعد: از رو دو تا یکی کنید، تا انتها مانند پترن ببافید

(تعداد دانه ها (19 (21-23-27-27-30)

5 ردیف با کاهش یک ردیف در میان یک دانه در لبه یقه ببافید. تعداد دانه ها 16 (18-20-24-24-27)

8 (8-8-12-12-12) ردیف دیگر بدون هیچ کار اضافه ببافید

ردیف بعد: در دونه 2 (6-1-3-3-3) پترن، حلقه ای مانند م اضافه کنید، (در دونه 4 (6-6-6-6-5) پترن، حلقه ای مانند م اضافه کنید)(1-3-3-3-4) بار، دونه 2 (6-1-3-34) باقیمانده پترن را ببافید

به میلهای 3.25 میلیمتری برگردید و به صورت زیر ادامه دهید:

ردیف 1: یکی از رو ببافید، * دو تا ببافید، دو تا از رو ببافید، * را تا 3 تا مانده به آخر تکرار کنید، دو تا ببافید، یکی از رو ببافید

ردیف 2: یکی ببافید، دو تا از رو ببافید، *دو تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید

ردیف 1 و 2 نوار را تشکیل میدهند.

ردیف بعد: در دونه 6 (6-8-9-9-10)نوار یکی کم کنید، در دونه 5 (5-7-8-8-9) نوار یکی کم کنید، 5 (5-5-7-7-9) دونه نوار را ببافید

ردیف بعد: در دونه 6 (6-6-8-8-10)نوار یکی اضافه کنید، در دونه 6 (6-8-9-9-10) نوار یکی اضافه کنید، 6 (6-8-9-9-10) دونه نوار را ببافید

1 ردیف دیگر از نوار ببافید

در نوار دانه ها را کور کنید

با شروع از سمت راست، روی 31 (35-39-43-47-50) دانه باقیمانده را ببافید، 11 (13-15-15-19-19) دونه را نگه دارید، کاموار را به 20 (22-24-28-28-31) دونه باقیمانده وصل کنید، و پترن را تا انتها ادامه دهید

ردیف بعد: پترن را تا 2 دونه مانده به آخر ادامه دهید، از رو دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 19 (21-23-27-27-30)

5 ردیف با کاهش یک دونه در لبه یقه و به صورت یک ردیف درمیان ببافید (تعداد دانه ها 16 (18-20-24-24-27))

11 (11-11-15-15-15) ردیف دیگر بدون هیچ کار اضافه ببافید.

در پترن دونه ها را کور کنید

 

آستینها 42 (42-46-46-50-54) با استفاده از میلهای 3.25 میلیمتری و روش انگشتی سربیاندازید، 5 ردیف با نوار 2*2 ببافید.

ردیف 6: 5 (5-1-2-4-5) تا از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، *4 (4-4-6-6-4) دونه از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید، * را تا 5 (5-1-2-4-5) دونه مانده به آخر تکرار کنید، 5 (5-1-2-4-5) تا از رو ببافید (تعداد دانه ها36 (36-38-40-44-46))

به میلهای 4 میلیمتری برگردید

ردیف 1: ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید و از هر 11 (5-5-7-7-7) دونه یکی را اضافه کنید و این کار را از هر 14 (8-8-8-8-8) ردیف انجام دهید تا تعداد دانه ها 40 (44-48-50-50-50) تا شود

فقط برای سایز 4، 5 و 6

یک دونه در انتهای هر 10 ردیف اضافه کنید تا تعداد دانه ها (52-58-62) شود

برای تمامی 6 سایز

بدون کار اضافه ببافید تا انداز هآستینها 15 (17-20-24-29-33) سانتیمتر شود یا به طول دلخواه برسد با پشت تمام کنید

بافتن بالای آستین

4 (4-3-3-3-4) دونه در ابتدای هر 6 (2-6-2-4-14) ردیف کور کنید

فقط برای سایز 1، 2، 3، 4 و 5

5 (5-4-4-4) دونه را در ابتدای 2(6-6-10-10) ردیف کور کنید. (تعداد دانه ها (6 (6-6-6-6))

برای تمام 6 سایز

6 دونه باقیمانده را کور کنید

بافتن نوار یقه

با استفاده از میلهای 3.25 میلیمتری 4 دونه از لبه کناری سرشانه جلو، 15 (15-15-19-19-19) از لبه چپ یقه جلو، 11 (13-15-15-19-19) دونه از باقیمانده از یقه جلو، 17 (17-17-21-21-21) دونه از سمت راست یقه جلو، 10 (10-1-12-12-12) دونه از سمت راست یقه عقب، 9 (11-13-13-17-17) دونه باقیمانده از یقه عقب، 8 (8-8-10-10-10) دونهاز سمت چپ یقه عقب، و 4 دونه از سرشانه عقب بردارید. (تعداد دانه ها (78 (82-86-98-106-106))

با نوار 2*2 شروع کنید و تا انتها ببافید

ردیف 2: دو تا ببافید، یکی را کور کنید، تا انتها مطابقه نوار ببافید

ردیف 3: تا دو دونه مانده به آخر مطابق نوار ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از رو ببافید

دو ردیف دیگر مطابق نوار ببافید

مطابق نوار کور کنید.

 

 

توضیح: منظور از ببافید، یعنی از زیر ببافید