منبع

http://www.naturallycaron.com/projects/jardin/jardin_1.html

نحوه بافت در ادامه مطلب

اگر نمیتوانید نوشته های ادامه مطلب را ببینید به دلیل استفاده از اینترنت اکسپلورر هست با فایر فاکس مشکل حل میشود


سایزها: کودک 12-18-24 ماهه

 

اندازه ها: دور سینه 50-54-57.5 سانتیمتر

 

وسایل لازم

·         میل شماره 4.5

·         میل شماره 4

·         دکمه به قطر حدوداً 1 سانتیمتر 4 عدد

·         کاموا 255-255-340 گرم

 

بیست دونه در 24 رج با بافت ساده و میل شماره 4.5 باید دارای طول 10 سانتیمتر باشد

 

بافتهای مورد استفاده

بافت ساده: یک رج زیر یک رج رو

بافت دونه ای:

رج 1: *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

رج 2:*یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

 

نحوه بافت پشت

با استفاده از میلهای شماره 4 66-72-78 دونه سربیاندازید. و شش رج دونه ای ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره 4.5 و بافت ساده ادامه دهید تا اندازه کار 22.5-25-30 سانتیمتر شود. رج آخر باید از پشت کار باشد

رج بعد (روی کار): در طی این رج 16-18-20 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 50-54-58)

بعد بافت را با بافت دونه ای ادامه دهید

بافتن زیر بغلها: 3-4-4 دونه در ابتدای دو رج بعد کور کنید

بعد یک دونه در انتهای هر رج به تعداد 2-3-3 بارکور کنید  (تعداد دانه ها 40-40-44)

و بافت را ادامه دهید تا اندازه کار از ابتدا 32.5-37.5-42.5 سانتیمتر شود.

بعد شل تمام دونه ها رو کور کنید.

 

بافتن جلو قسمت چپ

با استفاده از میلهای شماره چهار 50-52-54 دونه سربیاندازید و 6 رج دونه ای ببافید

بعد بافت را با میلهای شماره 4.5 ادامه دهید

رج بعد (روی کار): تا پنج دونه مانده به آخر به زیر ببافید، پنج دونه آخر را برای بافت ابری به زیر ببافید

رج بعد (پشت کار): پنج دونه ابتدا را برای بافت ابری به زیر ببافید، بعد تا انتها به رو ببافید

دو رج آخر را تکرار کنید تا اندازه کار  22.5-25-30 سانتیمتر شود، رج آخر باید از پشت کار باشد

رج بعد (روی کار): در طی این رج 12 دونه کم کنید (تعداد دونه ها 38-40-42)

بعد بافت را با بافت دونه ای ادامه دهید

نحوه بافت زیربغلها: 3-4-4 دونه در طرف زیر بغل کور کنید بعد یک دونه در ابتدای رج در طرف زیر بغل به تعداد 2-3-3 بار  کور کنید (تعداد دانه ها 33-33-35)

بافت را ادامه دهید تا اندازه کار 27.5-32.5-36.5 سانتیمتر از ابتدا شود رج آخر باید از روی کار باشد

بافتن یقه

در لبه مربوط به یقه ابتدا 15-15-16 دونه کور کنید تا انتهای رج ببافید

رج بعد را ببافید

در ابتدای این رج دو دونه کور کنید

رج بعد را ببافید

در ابتدای رج بعد یک دونه کور کنید

رج بعد را ببافید

دو رج آخر را سه بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 12-12-13)

بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه کار از ابتدا 32.5-37.5-42.5 سانتیمتر شود.

بعد شل تمام دونه ها رو کور کنید.

 

بافتن جلو قسمت راست

همانند نیمه چپ بافته میشود منتهی معکوس

 

بافتن آستینها

با میلهای شماره چهار 28-30-32 دونه سربیاندازید و شش رج دونه ای ببافید بعد بافت را با میلهای شماره 4.5 و بافت ساده ادامه دهید. بعد یک دونه در ابتدا و انتهای رج اضافه کنید اضافه کردن را از هر شش رج و به تعداد 15-15-16 بار دیگر انجام دهید. (تعداد دونه ها 38-42-46) بافت را ادامه دهید تا اندازه آستین 15-20-25 سانتیمتر شود رج آخر باید از پشت کار باشد

بافتن بالای آستینها

رج بعد (روی کار): 3-4-4 دونه در ابتدای دو رج کور کنید

رج بعد: دو دونه در ابتدا کور کنید تا انتها ببافید

رج بعد: دو دونه در ابتدا کور کنید تا انتها ببافید

رج بعد: ببافید

رج بعد: ببافید

چهار رج آخر را 4-5-5 بار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 22-22-26)

رج بعد روی کار: در طی این رج دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 11-11-13)

بعد کور کنید

 

به هم وصل کردن تکه ها

درز سرشانه ها و آستینها را بدوزید و آستینها را وصل کنید

 

بافتن یقه

با روی کار و با میلهای شماره چهار 36-40-44 دونه از محل یقه بردارید (میتوانید از شکل هم کمک بگیرید) با بافت دونه ای ببافید و در ابتدا و انتهای رج یک دونه اضافه کنید این اضافه کردن را سه بار دیگر از هر چهار رج ادامه دهید (تعداد دانه ها 42-46-50) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه یقه 6.25-7.5-8.75 سانتیمتر شود

بعد شل کور کنید

بعد دکمه ها را در محلی که در شکل میبینید بدوزید و پشت دکمه از دکمه فشنگی استفاده کنید

سایر تصاویر