پترن مجله Simplly Knitting شماره 71 صفحه 65

 

مواد لازم:

  • میل قلاب بافی 5.5 میلیمتری 1 عدد
  • میل قلاب بافی 2.5 میلیمتری 1 عدد

 

کاموائی که مورد استفاده قرار میگیرد با میل 5.5 میلیمتری به ازای 15 دونه در 20 ردیف باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoTableGrid { border: 1pt solid windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoTableGrid { border: 1pt solid windowtext; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

راهنمای اندازه ها

2-1.5 ساله

1.5-1 ساله

12-6 ماهه

6-0 ماهه

اندازه

51

49

47

45

سانتیمتر

اندازه بالا تنه

اندازه های نهائی

65

60

55

50

سانتیمتر

بالا تنه

26

23

22

21

سانتیمتر

اندازه پشت

20

16

16

14

سانتیمتر

اندازه آستین

کاموا

2

1

1

1

کاموای رنگ اصلی 100 گرمی

1

1

1

1

کاموای رنگ دوم 100 گرمی

 

پشت

با استفاده از کاموای رنگ اصلی و میل 5.5 میلیمتری 41 (44-48-44) حلقه سر بیاندازید

ردیف 1: روی کار را برگردانید، از حلقه اول صرف نظر کنید، و روی هر حلقه تا انتها یک پایه دوبل بزنید

نکته: روی کار را نگه داشتم مقداری کاموا علامت بگذارید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 3: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 4: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 5: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

کاموا را به رنگ دوم عوض کنید

ردیف 6: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 7: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 8: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

به رنگ اصلی برگردید

ردیف 9: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 10: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 11: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

با رنگ اصلی، ردیف 11 را تا زمانی ادامه دهید که اندازه 10 (11-11-13) سانتیمتر شود

انتهای این ردیف را علامت بگذارید؛ این محل جائی هست که زیر بغل شروع میشود

*دوباره ادامه دهید تا زمانی که اندازی 20 (21-22-25) سانتیمتر شود، با پشت کار تمام کنید

 

بافتن یقه

سایز 1 و 4

ردیف 1:یک حلقه چرخشی بزنید، 11 (11) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید، محکم کنید

با پشت کار کاموا را به زیر بغل وصل کنید و 11 (11) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف بعد: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید، محکم کنید

سایز 2 و 3

ردیف 1: یک حلقه چرخشی بزنید، (14-15) پایه دوبل بزنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

با پشت کار، کاموا را را به زیر بغل وصل کنید و (14-15) پایه دوبل بزنید، برگردید

ردیف بعد: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

سمت راست جلو

با استفاده از رنگ اصلی و میل 5.5 میلیمتری 33 (34-37-35) حلقه سربیاندازید

همانند پشت تا  انتهای * کار کنید و با روی کار تمام کنید

بافتن یقه

سایز 1 و 4

ردیف 1: (پشت کار) یک حلقه چرخشی بزنید، 11(11) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

سایز 2 و 3

ردیف 1: (پشت کار) یک حلقه چرخشی بزنید، (14-15) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

جلو سمت چپ

با استفاده از رنگ اصلی و میل 5.5 میلیمتری 22 (23-25-23) حلقه سربیاندازید

همانند پشت تا  انتهای * کار کنید و با روی کار تمام کنید

سایز 1 و 4

ردیف 1: (پشت کار) یک حلقه چرخشی بزنید، 11(11) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

سایز 2 و 3

ردیف 1: (پشت کار) یک حلقه چرخشی بزنید، (14-15) پایه دوبل بزنید، یکی کم کنید، برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، یکی کم کنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

آستینها (دو تا ببافید)

با استفاده از کاموای دوم و میل 5.5 میلیمتری 34 (34-37-40) حلقه سربیاندازید

ردیف 1: (روی کار) کار را برگردانید، از اولین حلقه صرف نر کنید، تا انتها روی هر حلقه یک پایه دوبل بزنید.

نکته: روی کار را نگه داشتم مقداری کاموا علامت بگذارید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 3: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 4: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 5: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

کاموا را به رنگ اصلی عوض کنید

ردیف 6: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 7: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 8: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

به رنگ دوم برگردید

ردیف 9: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 10: دو حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

ردیف 11: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید

با استفاده از رنگ دوم، 11 ردیف را تا زمانی ادامه دهید که اندازه کار 14 (16-16-20) سانتیمتر شود، محکم کنید

بافتن نوار یقه

در روی کار، درزهای سرشانه را بدوزید:

ردیف 1:از سمت راست یقه شروع کنید،  با روی کار و با استفاده از کاموای دوم و میل 5.5 میلیمتری، روی هر دونه لبه یقه جلو یک پایه دوبل بزنید،روی هر 2 دونه بالای یقه جلو یک پایه دوبل بزنید، ،روی هر 2 دونه پائین یقه جلو یک پایه دوبل بزنید، یک پایه دوبل روی هر دونه یقه پشت بزنید، روی هر 2 دونه بالای یقه پشت یک پایه دوبل بزنید، ،روی هر 2 دونه پائین یقه پشت یک پایه دوبل بزنید، یک پایه دوبل روی هر دونه لبه یقه چپ جلو بزنید. برگردید

ردیف 2: یک حلقه چرخشی بزنید، تا انتها پایه دوبل بزنید. محکم کنید

قورباغه (4 عدد ببافید)

با استفاده از میلهای 2 میلیمتری، 40 حلقه بزنید. مقداری از کاموا نگه دارید (حدوداً 30 سانتیمتر)، محکم کنید

حلقه پائین

با استفاده از میلهای 2 میلیمتری، 20 حلقه بزنید. مقداری از کاموا نگه دارید (حدوداً 30 سانتیمتر)، محکم کنید

و در محل مورد دلخواه با میل محکم کنید