پترن مجله creative knittting شماره نوامبر 2010 صفحه 55

 

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

توضیح: اعداد خارج از پارانتز برای سایز کوچک و داخل پارانتز برای سایز بزرگ میباشد

ابعاد تمام شده این شال 22*61 سانتیمتر میباشد

وسایل مورد نیاز:

  • کاموای سبک 100 گرمی 2(3) عدد
  • میل گرد سایز 7 میلیمتری
  • میل دوتائی

 

پترن بدنه شال

تعداد دانه ها باید مضرب 24 باشد

ردیف 1: (روی کار) یکی را نبافته بگیرید، 3 تا ببافید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، *(دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، 8 تا ببافید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، * را تا 12 دونه مانده به آخر تکرار کنید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید)دوبار، 4 تا ببافید

ردیف 2، 6، 10، 14، 18، 22، 26 و 30: دونه اول را نبافته بگیرید، روی هر ژوته دوتائی یکی از زیر ببافید، یکی از رو ببافید، تا انتها، اخرین دونه را ببافید

ردیف 3-4-7-8-11-12-15-16-19-20-23-24-27-28 و 31: یکی را نبافته به میل بگیرید، تا دونه آخر ببافید

ردیف 5 و 29: یکی را نبافته بگیرید، 5 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید ، *(دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، 4 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید ، ، 4 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید ،  * را تا 14 دونه مانده به آخر تکرار کنید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید)دوبار، 6 تا ببافید

ردیف 9 و 25: یک دونه نبافته را به میل بگیرید، 7 تا ببافید، *(دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، 4 تا ببافید، * را تا 16 دونه مانده به آخر تکرار کنید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) دوبار، 8 تا ببافید

ردیف 13 و 21: یکی را نبافته بگیرید، 5 تا ببافید، *4 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید، 4 تا ببافید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) سه بار، * را تا 18 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید، بقیه را ببافید

ردیف 17: یکی را نبافته بگیرید، 7 تا ببافید، *8 تا ببافید، (دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید) چهار بار، * را تا 16 دونه مانده به آخر تکرار کنید، بقیه را ببافید

ردیف 32: یکی را نبافته بگیرید، تا انتها ببافید

 

پترن لبه ها

ردیف 1: (روی کار) دو تا یکی کنید، یکی ببافید، یک ژوته بزنید، 3 تا ببافید، یک ژوته بزنید، دو تا یکی کنید، ژوته دوبل بزنید، 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دونه های نبافته کرده و دو تا یکی کنید، 2 تا ببافید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 2 و تمام ردیفهای زوج: یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، تا دونه آخر ببافید

ردیف 3: دو تا یکی کنید، یکی ببافید، یک ژوته بزنید، 5 تا ببافید، یک ژوته بزنید، دو دونه نبافته را به میل بگیرید میل چپ را از جلو داخل دونه ها کرده و دو تا یکی کنید، یک ببافید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 5: دو تا یکی کنید، یکی ببافید، یک ژوته بزنید، 3 تا ببافید، یک ژوته بزنید، دو دونه نبافته را به میل بگیرید میل چپ را از جلو داخل دونه ها کرده و دو تا یکی کنید، 2 تا ببافید، یک ژوته بزنید، دو دونه نبافته را به میل بگیرید میل چپ را از جلو داخل دونه ها کرده و دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 7: (دو تا یکی کنید) دوبار، یک ژوته بزنید، دو دونه نبافته را به میل بگیرید میل چپ را از جلو داخل دونه ها کرده و دو تا یکی کنید، 3 تا ببافید، دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، 2 تا ببافید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 9: (دو تا یکی کنید) دوبار، یک ژوته بزنید، دو دونه نبافته را به میل بگیرید میل چپ را از جلو داخل دونه ها کرده و دو تا یکی کنید، 1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، یک ژوته بزنید، 3 تا ببافید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 11: (دو تا یکی کنید) دوبار، یک ژوته بزنید، یکی را نبافته به میل بگیرید، دو تا یکی کنید، دونه نبافته را به روی بافته ها بیاورید، یک ژوته بزنید، 4 تا ببافید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید

ردیف 12: یکژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، تا دونه آخر از زیر ببافید

 

شروع بافت

بدنه

با میلهای گرد 96 دونه سربیاندازید

ردیف بعد: دونه اول را رد کنید، بعد از بافتن 12 دونه علامت بگذارید، تا دونه آخر ببافید

4 ردیف با رد کردن دونه اول ببافید

ردیف 1 تا 32 پترن بدنه شال را 11 (14) بار ببافید.

3 ردیف با رد کردن دونه اول ببافید

در پشت کار دونه ها را کور کنید

بافتن لبه ها

با پشت کار، 11 دونه سربیاندازید، * یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، 8 تا ببافید، یکی ببافید، یک دونه از لبه شال بردارید، برگردید، دو تا یکی کنید، 10 تا ببافید، * را یکبار تکرار کنید، یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، 8 تا ببافید، یکی ببافید، یک دونه از لبه شال بردارید و ببافید، برگردید.

ردیف 1-12 را در لبه شال تا زمانی که 3 دونه بماند ببافید، * یک ژوته بزنید، از رو دو تا یکی کنید، 8 تا ببافید، یکی ببافید، یک دونه از لبه شال بردارید و ببافید، برگردید، دو تا یکی کنید، 10 تا ببافید، * را یکبار تکرار کنید. در پشت کار دونه ها را کور کنید.

با لبه دیگر نیز این کار را تکرار کنید.