پترن مجله بافتنی آسان شماره مارچ 2011 صفحه 66

 

وسایل لازم

·         کاموا به رنگ دلخواه 500 گرم

·         میل دوتائی شماره 4.5

·         میل دو تائی شماره 5

·         میل گرد شماره 4.5

·         میل گرد شماره 5

ابعاد نهائی 66*105 سانتیمتر 

کاموا باید به گونه ای باشد که 16 دونه در 23 ردیف با میل شماره 5 و بافت ساده دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد، اگر با کاموا و میل شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه ها رو حساب کنید.

 

نحوه بافت

·         پشت: ابتدا 168 دونه در میلهای شماره 4.5 سربیاندازید. 13 رج بافت ابری ببافید

·         رج 14 (پشت کار): ابتدا 73 دونه اول به زیر، (یکی اضافه کنید بابرداشتن دونه از بین دو دونه اضافه کنید، دو تا به زیر) 11 بار، یکی همانطور اضافه کنید، تا انتها به زیر ببافید (تعداد دانه ها 180)

بافت را با میلهای شماره 5 ادامه دهید.

حالا مطابق پترن به صورت زیر ببافید:

رج 1: (روی کار) 71 دونه به زیر، (دو تا رو، ده تا زیر) سه بار، دو تا رو، 71 تا زیر

رج 2: هشت تا زیر، 63 تا رو، (دو تا زیر، ده تا رو) سه بار، دو تا زیر، 63 تا رو، هشت تا زیر

رج 3 و 4: مطابق رج 1 و 2

رج 5: 71 دونه زیر، (دو تا رو، پنج دونه به نخ بیاندازید و در پشت کار نگه دارید 5 دونه بعد را به زیر ببافید و حالا 5 دونه موجود در نخ را به زیر ببافید) سه بار، دو تا رو، 71 تا به زیر

رج 6: همانند رج 2

رج 7 تا 12: همانند رج یک و دو به تعداد سه بار

این دوازده رج پترن را تشکیل میدهد.

همانند پترن ادامه دهید تا اندازه پشت 65 سانتیمتر شود رج آخر باید از پشت کار باشد

·         بافتن یقه پشت

رج بعد (روی کار): 69 تا به زیر ببافید و برگردید دوباره همین دونه ها رو ببافید، بقیه دونه ها رو به نخ بیاندازید، (دو طرف یقه پشت باید جداگانه بافته شود) و در ابتدای رج بعد یک دونه کم کنید.

·         بافتن سرشانه

کاموا را ببرید و 68 دونه را در به نخ بیاندازید. با روی کار، کاموا را به بقیه دونه ها وصل کنید و 42 دونه وسط رو کور کنید و تا انتهای رج مطابق پترن ببافید. و قسمت دوم یقه را همانند قسمت اول منتهی با برعکس ببافید.

 

·         بافتن جلو

همانگونه که برای پشت گفته شد جلو را نیز ببافید منتهی تا 28 رج قبل از محل یقه، بعد به صورت زیر ادامه دهید.

·         بافتن یقه جلو

رج بعد (روی کار): 79 دونه مطابق پترن برگردید و بقیه دونه ها رو به نخ بیاندازید.

هر قسمت یقه باید جداگانه بافته شود.

همانند پترن ببافید، یک دونه در طرف یقه در پنج رج بعد کم کنید، سپس سه بار یک رج درمیان یک دونه کم کنید، بعد هم سه بار از هر چهار رج یک دونه کم کنید. (تعداد دانه ها 68)

شش رج دیگر ببافید، رج بعد باید روی کار باشد.

·         بافتن سرشانه قسمت جلو

کاموا را ببرید و 68 دونه را به نخ بیاندازید. با روی کار کاموا را به بقیه دونه ها وصل کنید، 22 دونه وسط را کور کنید و تا انتها مطابق پترن ببافید

قسمت دوم یقه جلو رو همانند قسمت اول ببافید

·         نحوه به هم وصل کردن جلو و پشت

دو قسمت را کنار هم قرار دهید و دونه های سمت چپ، سرشانه جلو و پشت را به دو میل شماره 5 منتقل کنید، دو میل را کنار هم نگه دارید و یک دونه از سرشانه جلو را با یک دونه از سرشانه پشت کور کنید. سرشانه سمت راست رو هم به همین شکل وصل کنید

·         بافتن یقه

با روی کار و با میلهای گرد شماره 4.5 سی دونه از سمت چپ یقه بردارید، بعد شانزده دونه از دونه های کور شده جلو بردارید، بعد سی دونه از سمت راست یقه بردارید، بعد هم سی و شش دونه از دونه های کور شده یقه پشت برداریرد. (تعداد دونه ها 112)

دور 1 (روی کار): *دو تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید

همینطور ادامه دهید تا اندازه یقه 10 سانتیمتر شود

دور بعد: *یکی زیر، یکی با برداشتن دونه از بین دو دونه اضافه کنید، یکی زیر، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دونه ها 140)

بافت را با میلهای گرد شماره 5 ادامه دهید.

دور بعد: سه تا زیر، دو تا رو* فاصله بین دو ستاره را انتها تکرار کنید

دور آخر را آنقدر ببافید تا اندازه یقه 20 سانتیمتر از محل برداشتن دونه های یقه شود.

دور بعد: دونه های زیر را به زیر و رو را به رو کور کنید.