منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=129&d_id=28&lang=en

 

اندازه: تک سایز

ابعاد 18*150 سانتیمتر

 

وسایل لازم

·         کاموا 50 گرم

·         میل دو طرفه شماره 3

 

کاموا و میل باید به گونه باشد که 24 دونه در 48 ردیف با میل شماره 3 و بافت ابری دارای ابعاد 10*10 باشد اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دونه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

 

نحوه بافت

هر موقع که از وسط کار دور خواهیم زد، دونه اول را نبافته بگیری، کاموا را بکشید و سف کنید و برگردید، این کار برای این است که در وسط کار سوراخ نداشته باشیم

ابتدا 30 دونه با میلهای شماره 3 سربیاندازید. دو رج بافت ابری ببافید. بعد از دونه دهم و بیستم علامت بگذارید.

به صورت زیر ادامه دهید:

10 دونه با بافت ساده، 10 دونه بعدی با بافت ابری (نکته گفته شده در بالا را رعایت کنید)، 10 دونه آخر بافت ساده.

وقتی شش رج بافتید، رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: * 10 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین ده دونه را ببافید. 8 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 8 دونه را ببافید. 6 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 6 دونه را ببافید. 4 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 4 دونه را ببافید. 2 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 2 دونه را ببافید. حالا در رج بعد به اینصورت ببافید: 10 دونه ابتدا بافت ساده، 10 دونه بعد بافت ابری، 10 دونه آخر بافت ساده

رج بعد را از پشت کار به صورت زیر ببافید: 10 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و همین 10 دونه را ببافید. 8 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 8 دونه را ببافید. 6 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 6 دونه را ببافید. 4 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 4 دونه را ببافید. 2 دونه ابتدا بافت ابری، برگردید و دوباره همین 2 دونه را ببافید. سه رج به صورت زیر ببافید: 10 دونه ابتدا بافت ساده، ده دونه بعد بافت ابری، ده دونه آخر بافت ساده*

فاصله بین دو * را تا زمانی که اندازه کار 150 سانتیمتر شود تکرار کنید.

بعد دو رج بافت ابری در تمامی 30 دونه ببافید.