منبع به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=b18&d_id=13&lang=en

 

 

این پیراهن برای سنهای یک تا سه ماه، شش تا نه ماه، دوازده تا هجده ماه، دو سال و سه تا چهار سال است. در اندازه ها عدد اول برای سایز یک تا سه ماهه است، عدد دوم برای سایز شش تا نه ماهه است، عدد سوم برای سایز دوازده تا هجده ماهه است، عدد چهارم برای سایز دو ساله است و عدد پنجم برای سایز سه تا چهار ساله است.

 

وسایل لازم:

·         کاموای بنفش برای تمام سایزها 50 گرم

·         کاموای صوررتی روشن برای تمام سایزها 50 گرم

·         کاموای بنفش پررنگ برای تمام سایزها 50 گرم

·         کاموای رنگ دودی برای تمام سایزها 50 گرم

·         کاموای کرم رنگ 100-150-200-200-250 گرم

·         میل دو طرفه و میل گرد شماره 3

·         میل دوطرف و میل گرد شماره 2.5

·         دکمه دو عدد

 

کاموا مورد استفاده به گونه ای باید باشد که 24 دونه در 32 ردیف با میل شماره 3 با یک رج زیر یک رج رو، دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد اگر با کاموای شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

 

نحوه بافت

این پیراهن به صورت گرد در میلهای گرد بافته میشود و دور از وسط قسمت پشت شروع میشود.

به صورت شل 170-187-204-221-228 دونه در میلهای گرد شماره 3 با رنگ کرم سربیاندازید و پترن M.1 را ببافید. وقتی اندازه کار تقریباً 5-7-8-10-11 سانتیمتر شد (حتماً تکرار پترن M.1 را تمام کنید) یکبار پترن M.2 را ببافید (تعداد دانه ها 150-165-180-195-210). یک دور به زیر ببافید، همزمان 30-33-30-27-30 دونه کم کنید (تعداد دانه ها 120-132-150-168-180) یک دور به رو ببافید. یک علامت بعد از 30-33-38-42-45 دونه بگذارید و یک علامت دیگر بعد از 90-99-113-126-135 دونه بگذارید (این دو علامت مشخص کننده بغل لباس میباشد). با یک رج زیر یک رج رو ادامه دهید.

وقتی اندازه کار 14-16-19-22-24 سانتیمر شد با پترن M.4 ادامه دهید. وقتی اندازه کار 21-27-32-37-40 سانتیمتر شد در هر طرف علامتها 5 دونه برای زیر بغل کم کنید (تعداد دانه ها میشود 100-112-130-148-160). حالا این قسمت را کنار بگذارید و آستینها را ببافید.

آستینها

آستینها به صورت گرد در میلهای دو طرفه بافته میشود. 36-36-42-42-46 دونه با میلهای دو طرفه شماره 2.5 و با رنگ سفید سر بیاندازید. بافت را با میلهای دو طرفه شماره 3 و با یک رج زیر یک رج رو ادامه دهید. یک علامت در ابتدای دور بگذارید که این علامت نشان دهنده محل زیر بغل میباشد. وقتی اندازه کار 5-5-5-6-7 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید و عمل اضافه کردن را از هر 4-4-5-5-6 رج به تعداد 7-8-8-10-10 بار انجام دهید (تعداد دانه ها بعد از پایان اضافه کردنها 50-52-58-62-66). همزمان وقتی اندازه کار 10-11-11-14-15 سانتیمتر شد با بافت پترن M.4 ادامه دهید. وقتی اندازه کار 14-17-19-32-27 سانتیمتر شد پنج دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کم کنید (تعداد دانه ها 40-42-48-52-56) این آستین را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

بافتن یقه

آستینها را به میل گردی که قسمت پشت و جلو در آن هست به محل زیر بغل منتقل کنید (تعداد دانه ها 180-196-226-252-272). یک دور به زیر ببافید، همزمان 0-7-1-9-11 دونه در طی دور کم کنید (تعداد دانه ها 180-189-225-243-261) با پترن M.5 ادامه دهید (پترن M.5 به تعداددو عدد در شکل پترنها است که شکل سمت چپ برای سایز یک تا هجده ماه است و پترن سمت راست برای دو تا چهار سال میباشد). وقتی اندازه یقه 7-7-8-9-10 سانتیمتر شد کار را به صورت زیر برای جدا کردن نیمه پشت تقسیم کنید: تا نیمه پشت ببافید، چهار دونه جدید سربیاندازید و با رنگ کرم ببافید (این چهار دونه برای محل قرار گرفتن دکمه ها میباشد)، برگردید و حالا دونه ها را همانند دو میل ببافید البته 4 دونه در ابتدا و انتها باید بافت ابری باشد (برای قرار گرفتن دکمه و جا دکمه). همزمان بعد از 2 سانتیمتر یک جا دکمه در سمت چپ به صورت زیر بگذارید دونه دوم و سوم را یکی کنید بعد یک ژوته بزنید. دومین جا دکمه را 2.5 سانتیمتر بعد از اولی ایجاد کنید. وقتی پترن M.5 تمام شد 64-67-79-85-91 دونه باقی میماند. بافت را با میلهای 2.5 ادامه دهید، یک رج ساده ببافید همزمان 4-2-9-10-11 دونه در طی رج کم کنید (تعداد دانه ها 60-65-70-75-80). شش رج بافت ابری (همیشه به زیر) ببافید و شل کور کنید. طول لباس حدوداً 33-39-45-51-55 سانتیمتر خواهد بود.

بعد درز زیر، زیر بغل و دکمه ها را بدوزید و زیر قسمتی که برای محل جا دکمه چهار دونه سرانداخته بودیم را سفت کنید.

پترنها

 

 

 

 

توضیحات پترن

=

از روی کار به زیر از پشت کار به رو

=

از روی کار به رو از پشت کار به زیر

=

از روی کار دو تایکی از زیر از پشت کار دو تا یکی از رو

=

یک ژوته بین دو دونه

=

رنگ دودی

=

رنگ صورتی تیره

=

رنگ کرم

=

رنگ صورتی روشن

=

رنگ بنفش