منبع به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=b13&d_id=18&lang=en

 

نحوه بافت شلوار، کلاه و جوراب مربوط به عکس بالا را در اینجا ببینید

 

 

کاموای مورد نیاز: 100-100-150-150-200 گرم رنگ سفید

توضیح: عدد اول برای نوزاد یک تا سهماهه، عدد دوم برای نوزاد شش تا نه ماهه، عدد سوم برای نوزاد دوازده هجدهماهه، عدد چهارم برای کودک دو ساله و عدد آخر برای کودک سه تا چهار سالهاست.

میلهای مورد نیاز

  • میل گرد و میل دو طرفه سایز 2.5 میلیمتری
  • میل قلاب بافی 2.5 میلیمتری
  • دکمه 5 عدد

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد به ازای 26 دونه در 34 ردیف با یک ردیف زیر یک ردیف رو بافت دارای ابعاد 10*10 باشد، اگر با کاموا و میل شما این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد تعداد دونه ها رو حساب کنید.

 

ژاکت

  • جا دکمه های ژاکت: جا دکمه ها را در نیمه راست ایجاد کنید به این صورت: دونه سوم و چهارم از لبه را کور کنید و در ردیف بعد دو دونه اضافه کنید. جا دکمه ها را به فواصل زیر ایجاد کنید

¨                        سایز یک تا سه ماهه: در 4 – 10 -16 22 سانتیمتری

¨                        سایز شش تا نه ماهه: 5- 11 – 17 – 23 – 28 سانتیمتری

¨                        سایز دوازده تا هجده ماهه: 6 -13 – 20 – 27 – 32 سانتیمتری

¨                        سایز دو ساله: 9- 16 – 23 – 30 – 36 سانتیمتری

¨                        سایز سه تا چهار ساله: 9- 17 – 25 -33 -39 سانتیمتری

 

·     نحوه کم کردن شماره یک (در یقه ژاکت استفاده خواهد شد): تمام کاهشها را از روی کار انجام دهید و به این صورت: یک دونه را نبافته بگیرید یک به زیر ببافید، نبافته را به روی بافته ها بیاورید (فیلم آموزشی این نحوه کم کردن در بخش مدرسه بافتنی وبلاگ موجود میباشد)

·         نحوه افزایش (در یقه ژاکت استفاده خواهد شد) با برداشتن یک دونه از بین دو دونه یکی اضافه کنید

 

نحوه بافت جلو و پشت

این ژاکت در میلهای گرد و از وسط قسمت جلو بافته میشود. با استفاده از دو انتهای میلهای گرد شماره 2.5 163-180-197-214-231 دونه سربیاندازید (این تعداد شامل 5 دونه برای لبه در هر طرف جلو میباشد). یک میل را دربیاورید و دو رج بافت ابری (به زیر) ببافید. سه بار پترن M.1 را ببافید  5 دونه در ابتدا و انتها باید بافت ابری (همیشه به زیر) باشد. بعد دو رج ساده ببافید (5 دانه ابتدا و انتها باید ابری باشد)، همزمان همزمان در رج اول ساده بافتن تعداد دانه ها را به 148-166-184-196-214 برسانید (از دانه های لبه کم نکنید). دو علامت بعد از 39-44-49-51-56 دونه از هر طرف بگذارید یعنی بین دو علامت باید 70-78-86-97-102 دونه باشد. حالا بافت را با پترن M.2 ادامه دهید 5 دانه ابتدا و انتها باید بافت ابری باشد. همزمان، وقتی اندازه کار 5 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامتها از هر 3-3-4-4-5 رج به تعداد چهار بار کم کنید (تعداد دانه ها بعد از کم کردنها 132-150-168-180-198) دونه هائی را که نمیشود در آن پترن را بافت ساده ببافید. فراموش نکنید که جا دکمه ها را در نیمه راست در محلهائی که در بالا گفته شده بگذارید. وقتی اندازه کار 16-17-20-23-25 سانتیمتر شد، سعی کنید بعد از 2 یا 3 رج ساده از پترن باشد، 10 دونه در هر طرف برای زیر بغل کم کنید (یعنی 5 دونه در هر طرف علامتها) 52-60-68-76-84 دونه برای پشت میماند و 30-35-40-42-47 دونه برای هر کدام از نیمه های جلو. این تکه ها را کنار بگذارید و آستینها را ببافید.

آستینها

آستینها گرد در میلهای دو طرفه بافته میشود. 36-36-42-42-42 دونه با میلهای شماره 2.5 سربیاندازید. 8 دور بافت ابری ببافید و با پترن M.2 ادامه دهید. هممزان، وقتی اندازه آستینها 4 سانتیمتر شد دو دونه در وسط به تعداد 8-10-10-13-15 بار از هر 4-4-5-5-5 دور اضافه کنید (تعداد دانه ها 52-56-62-68-72) دانه های جدید را به ترتیب به پترن وارد کنید. وقتی اندازه آستین 15-16-19-23-27 سانتیمتر شد، 10 دونه وسط را کم کنید (تعداد دانه ها 42-46-52-58-62). این آستین را کنار بگذارید و آن یکی را ببافید

وصل کردن آستینها و قسمت جلو و پشت به هم

آستینها را به میلهایی که قسمت جلو وپشت در آن هست ببرید به محلی که برای زیر بغل کم کرده بودید (تعداد دانه ها 196-222-252-276-302). از پشت کار یک رج به رو ببافید. از روی کار یک رج به زیر ببافید، همزمان تعداد دانه ها را به 186-218-250-266-298 برسانید (از پنج دانه مربوط به لبه کم نکنید). حالا مطابقه پترن M.3 بافته و کم کنید (پنج دانه لبه را بافت ابری ببافید). بعد از پایان پترن M.3 تعداد دانه ها 109-114-115-122-136 خواهد بود. یک رج از روی کار به زیر ببافید، هممزان تعداد دانه ها را به 72-76-82-86-92 برسانید.

یقه

در ابتدا و انتهای رج سه بار دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها 66-70-76-80-86). با بافت ابری (همیشه به زیر) ادامه دهید، همزمان در رج سوم یک دونه در هر طرف اضافه کنید (نحوه اضافه کردن را در بالا ببینید).اضافه کردن را بین دو دونه اول و دو دونه آخر یک رج در میان به تعداد کلاً سه بار انجام دهید. همزمان وقتی اندازه یقه دو سانتیمتر شد، سه علامت به شرح زیر بگذارید، دو تا در هر سرشانه و یکی در وسط قسمت پشت و بعد یک دونه در هر طرف علامتها اضافه کنید بعد از چهار رج دوباره اضافه کنید. (تعداد دانه ها 84-88-94-98-104). وقتی اندازه یقه پنج سانتیمتر شد در هر طرف در هر رج یک دونه کم کنید (نحوه کم کردن را در بالا ببینید)، کم کردن را سه بار انجام دهید (تعداد دانه ها 78-82-88-92-98). بقیه دانه ها را شل کور کنید.

درز زیر، زیر بغل را بدوزید بعد دکمه ها را وصل کنید

قلاب بافی لبه ها

با استفاده از میل قلاب بافی شماره 2.5 دور یقه را اینطور ببافید: یک پایه دوبل در دونه اول، *سه تا زنجیره، یک پایه سوبل در هر دونه، دو دونه رد کنید، یک پایه دوبل در دونه بعدی* فاصله بین دو * را تکرار کنید.

دور محل سرانداختن آستینها را هم به صورت زیر قلاب بافی کنید: یک پایه دوبل در دونه اول، *پنج زنجیره، دو دونه رد کنید، یک پایه دوبل در دونه بعد* فاصله بین دو * را تکرار کنید.

 

اندازه های مربوطه به ژاکت

 

پترنها

 

اختصارات پترن بالا

 

=

از روی کار به زیر و از پشت کار به رو ببافید

=

از روی کار به رو و از پشت کار به زیر ببافید

=

ژوته

=

دو تا یکی

=

یک دونه را نبافته بگیرید، یکی به زیر، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید

=

ژوته، یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید، ژوته