مواد لازم:

  • کاموای 50 گرمی - 8 عدد
  • میل 4 میلیمتر - یک جفت

ابعاد نهائی:

١۵٣*۵٠ سانتیمتر

شروع

با استفاده از میلهای 4 میلیمتری 103 دونه سربیاندازید.

 

ردیف 1: (سمت راست) * دو دونه را یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید،  (که در اینصورت یک دونه اضافه میشود)* فاصله بین دو* را تا یکی مونه به آخر تکرار کنید، یکی را ببافید

ردیف 2: از رو ببافید

ردیف 3: از رو ببافید

ردیف 4 و ردیفهای بعد یک درمیان (ردیفهای زوج): دو تا ببافید، از رو تا دو تا مونده به آخر ببافید، دو تا را از زیر ببافید

ردیف 5 و 6: مطابق ردیف 3 و 4 کار کنید

ردیف 7: سه تا از زیر ببافید، *6 تا از زیر ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یک دونه را نبافته به میل بگیرید، یکی را ببافید، دونه نبافته را روی دونه های بافته بیاورید، 4 تا از زیر ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرا کنید، 4 تای را از زیر ببافید

ردیف 9: 3 تا را از زیر ببافید، *4 تا از زیر ببافید، دو تا یکی کیند، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یک را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، دونه نبافته را روی دونه های بافته بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده بهآ خر تکرار کنید، 4 تا از زیر ببافید

ردیف 11: 3 تا از زیر ببافید، * سه تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی دانه های بافته بیاورید، 2 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 13: 3 تا ببافید، *2 تا ببافید، دو تا یکی کنید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 5 تا ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاندازید، یکی ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 15: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، دو تا یکی کنید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 7 تا ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 17: 3 تا ببافید، دو تا یکی کند، *، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 9 تا ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، دو تا یکی کنید، نبافته را روی بافته بیاورید، * تا 14 تا مونده به آخر تکرار کنید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 9 تا ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته  را روی بافته بیاورید، 3 تا ببافید

ردیف 19: 3 تا ببافید، *، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، دو تا ببافید

ردیف 21: مطابق ردیف 9

ردیف 23: مطابق ردیف 11

ردیف 25: مطابق ردیف 13

ردیف 27: مطابق ردیف 15

ردیف 29: مطابق ردیف 17

ردیف 31: 3 تا ببافید، * 2 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 5 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 33: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 7 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار را کنید، 4 تا ببافید

ردیف 35: مطابق ردیف 17

ردیف 37: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته به میل بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 7 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 39: 3 تا ببافید، * 2 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، 5 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 41: 3 تا ببافید، * 3 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، 3 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 2 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 43: 3 تا ببافید، * 4 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، 1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 45: 3 تا ببافید، * تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 47: 3تا ببافید، *3 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 2 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آ خر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 49: 3 تا ببافید،*4 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 51: 3 تا ببافید، *5 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، دو تا یکی کنید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 53: 3 تا ببافید، *4 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 55، 57، 59، 63 و 65: مطابق ردیف 53

سطر 45 تا 65 پترن را تشکیل میدهد، پترن را ادامه دهید تا زمانی که اندازه آن 136 سانتیمتر شود یا به طول دلخواه برسید، با ردیف 45 تمام کنید.

 

یک ردیف دیگر ببافید و با دانه راست تمام کنید تا برای ردیف بعد آماده باشد و به صورت زیر ادامه دهید:

ردیف 1: (سمت راست) 3 تا ببافید، * 4تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید

ردیف 2 و ردیفهای زوج بعد: از رو ببافید

ردیف 3: 3 تا ببافید، * 3 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 2 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 5: 3 تا ببافید، *2 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 5 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها باورید، یکی ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 7: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 7 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 9: 3تا ببافید، دو ت ایکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، *تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، دو ت ایکی کنید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، * را تا 14 تا موند هبه آخر تکرار کنید، 9 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 3 تا ببافید

ردیف 11: 3 تا ببافید، *یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 7 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 13: 3 تا ببافید، *2تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 5 تا ببافید، دو ت ایکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 15:3 تا ببافید، *یکی ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 7 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 17: مطابق ردیف 9

ردیف 19: 3 تا ببافید، * یکی ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 7 تا ببافید، دو ت ایکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 21: 3 تا ببافید، *دو تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 5 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی ببافید، * را تا 4 تا ومنده به آخر تکرار کنید

ردیف 23: 3 تا ببافید، *3 تا تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 3 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 2 تا ببافید، * را تا 4 تا ومنده به آخر تکرار کنید

ردیف 25: 3 تا ببافید، *4 تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 1 تا ببافید، دو تا یکی کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 3 تا ببافید، * را تا 4 تا ومنده به آخر تکرار کنید

ردیف 27: 3 تا ببافید، * 5تا ببافید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، دو ت ایکی کنید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

ردیف 29:3 تا ببافید، * کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را وی بافته ها بیاورید، 2 تا ببافید

ردیف 31: مطابق ردیف 19

ردیف 33: مطابق ردیف 21

ردیف 35: مطابق ردیف 23

ردیف 37: مطابق ردیف 25

ردیف 39: مطابق ردیف 27

ردیف 41: 3 تا ببافید، *6 تا ببافید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، 4 تا ببافید، * را تا 4 تا مونده به آخر تکرار کنید، 4 تا ببافید

 با ردیف رو شروع کنید، 4 ردیف ببافید، و با جهت مخالف تمام کنید تا برای ردیف بعد آماده شود

ردیف بعد: در جهت مخالف ببافید

ردیف بعد: * دو تا یکی کنید، ، کاموا را بین میلها جلو بیاورید، * را تا یکی مونده به آخر تکرار کنید، یکی ببافید

در جهت مخالف دانه ها را کور کنید