پترن مجله knitter شماره 23 صفحه 33

سایز: اندازه نهائی دور سر این کلاه 55 سانتیمتر میباشد.

وسایل لازم

·         رنگ اصلی سفید رنگ 50 گرم

·         رنگ دوم 25 گرم

·         رنگ سوم 25 گرم

·         رنگ چهارم 25 گرم

·         رنگ پنجم 25 گرم

·         میل دوطرف سایز 3.75 میلیمتری یا میل گرد سایز 3.75 میلیمتری به طول یک متر

·         نوار ضخیم به طول 60 سانتیمتر و به عرض 2.5 سانتمتر

·         دکمه به قطر 22 میلیمتر

 

کاموا و میل باید به گونه باشد که به ازای 28 دونه در 31 دور با پترن یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

بافتن کلاه

176 دونه با میلهای گرد سربیاندازید، و به دو گروه تقسیم کنید و به حالت گرد دربیاورید.

از پائینترین نقطه چارت 1 شروع کرده و پترن را با در نظر گرفتن رنگ ببافید . چارت 1 را تا زمانی که 84 دور کامل شود ببافید. کاموا را ببرید، از داخل 8 دونه باقیمانده رد کرده بکشید و سفت کنید.

از پشت کار 73 دونه بردارید با کاموای رنگ سوم (از یک قسمت از گردی کلاه از روی هر دانه یکی بردارید) و یکی زیر یکی رو ببافید. بعد 73 دونه دیگه با همان رنگ سربیانداید تا تعداد دانه ها کلاً 146 تا شود و بعد به حالت گرد دربیاورید.

حالا از پائینترین نقطه چارت 2 شروع کرده و 73 دونه را ببافید بعد 73 دونه دوم را مطابق چارت 3 ببافید. به بافتن مطابق با چارتها ادامه دهید تا دور 24 تمام شود. بعد نوار را داخل این قسمت قرار داده و دونه های بالا را به قسمت پائین کشیده و بدوزید.

بافتن روی دکمه

با استفاده از میلهای شماره 3.75 و با رنگ اصلی 6 دونه سربیاندازید. و دور ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید و به صورت زیر ادامه دهید:

ردیف 3: یک دونه در هر طرف اضافه کنید. تعداد دانه ها 8

یک ردیف از رو ببافید.

ردیف سه را یکبار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها 10)

سه ردیف دیگر ببافید.

ردیف بعد: یک دونه در ابتدا و انتها کم کنید (تعداد دانه ها 8)

یک ردیف ببافید

ردیف بعد: یک دونه در ابتدا و انتها کم کنید (تعداد دانه ها 6)

کور کنید.

این تکه را روی دکمه کشیده و انتهای آن را دوخته و به کلاه وصل کنید.