منبع: مجله Knitter شماره 23 صفحه 73

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


جدول اندازه ها

راهنمای اندازه ها

10-11 ساله

8-9 ساله

6-7 ساله

4-5 ساله

2-3 ساله

اندازه

76

71

66

61

56

سانتیمتر

مناسب برای دور سینه

اندازه های نهائی

80

76

70

64

60

سانتیمتر

دور سینه

56

52

48

42

38

سانتیمتر

قد پلیور

41

37

33

29

24

سانتیمتر

اندازه آستین

کاموا

12

10

9

7

5

50 g

 

وسایل لازم:

  • میل شماره 4 یک جفت
  • میل شماره 3.25 یک جفت
  • دکمه سه عدد
  • کاموا به مقدار گفته شده در جدول بالا

 

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه باشد که به ازای 22 دونه در 28 ردیف با میل شماره 4 و با یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

بافتن پشت

با استفاده از میلهای 3.25 78-86-90-98-102 دونه سربیاندازید.

ردیف 1: (روی کار) *2 تا به زیر، 2 تا به رو* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به آخر تکرار کنید، دو تا به زیر

ردیف 2: *2 تا به رو، *2 تا به زیر، 2 تا به رو* فاصله بین دو * را تا انتها تکرار کنید.

این دو ردیف کشباف 2*2 هست.

7 ردیف دیگر کشباف 2*2 ببافید.

ردیف 10: 16-23-12-11-12 دونه کشباف ببافید، یکی اضافه کنید، *14-38-12-14-10 دونه کشباف، یکی اضافه* فاصله بین دو * را 3-1-5-5-7 بار تکرار کنید، 16-23-12-11-12 دونه کشباف (تعداد دانه ها میشود 82-88-96-104-110)

بافت را با میلهای 4 ادامه دهید و به صورت زیر ببافید:

ردیف 1: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر،* 7 تا به رو، دو دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر، دو دونه توی نخ را به زیر ببافید، 7 تا به رو، یکی به زیر، 2 تا به رو، یکی به زیر، 4 تا به رو، یکی به زیر، 2 تا به رو، یکی به زیر*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 7 تا به رو، دو دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر، دو دونه توی نخ را به زیر ببافید، 7 تا به رو، یکی به زیر، 1-2-2-2-2 به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-1-4-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو.

ردیف 2: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 7 تا به زیر،4 تا به رو، 7 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، یکی به رو*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 7 تا به زیر،4 تا به رو، 7 تا به زیر، یکی به رو،یکی به زیر 1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

ردیف 3: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *6 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 6 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 6 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 6 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

ردیف 4: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 6 تا به زیر،2 تا به رو، 2 به زیر، 2 تا به رو، 6 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، یکی به رو، 2 تا زیر، یکی رو*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 6 تا به زیر،2 تا به رو، 2 تا به زیر، 2 تا به رو،6 به زیر، یکی رو،  1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

 

ردیف 5: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *5 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 2 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 5 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 5 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 2 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 5 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 6: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 5 تا به زیر،2 تا به رو، 4 به زیر، 2 تا به رو، 5 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، یکی به رو، 2 تا زیر، یکی رو*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 5 تا به زیر،2 تا به رو، 4 تا به زیر، 2 تا به رو،5 به زیر، یکی رو، 1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

 

ردیف 7: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *4 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 4 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 4 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 4 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 8ُ: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 4 تا به زیر،2 تا به رو، 6 به زیر، 2 تا به رو، 4 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، یکی به رو، 2 تا زیر، یکی رو*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 4 تا به زیر،2 تا به رو، 6 تا به زیر، 2 تا به رو، 4 به زیر، یکی رو، 1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

 

ردیف 9: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *3 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 6 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 3 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 3 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 6 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 3 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 10: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 3 تا به زیر،2 تا به رو، 8 به زیر، 2 تا به رو، 3 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، یکی به رو، 2 تا زیر، یکی رو*، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 3 تا به زیر،2 تا به رو، 8 تا به زیر، 2 تا به رو، 3 به زیر، یکی رو، 1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

 

ردیف 11: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *3 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 6 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 3 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 3 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 6 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 3 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 12: همانند ردیف 8

 

ردیف 13: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *4 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 4 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 4 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 4 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 14: همانند ردیف 6

 

ردیف 15: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *5 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 2 تا به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 5 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 5 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، 2 تا رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 5 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 16: همانند ردیف 4

 

ردیف 17: 1-1-0-1-4 دونه به رو، یکی به زیر، 0-2-4-2-2 دونه به رو، 0-1-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-2-4-4 دونه به رو، 0-0-1-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-2-2 دونه به رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، *6 تا به رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو،دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید،یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 6 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر، 4 تا رو، یکی زیر، 2 تا رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، 6 تا رو، یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، 2 تا به زیر، دونه توی نخ به رو، دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به رو، دونه توی نخ به زیر، 6 تا رو، یکی زیر، 1-2-2-2-2 دونه رو، 0-1-1-1-1 دونه زیر، 0-1-4-4-4 دونه رو، 0-0-1-1-1 دونه زیر، 0-0-0-2-2 دونه رو، 0-0-0-1-1 دونه به زیر، 0-0-0-1-4 دونه به رو

 

ردیف 18: 1-1-0-1-4 دونه به زیر، یکی به رو، 0-2-4-2-2 دونه به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-0-2-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو،* 7 تا به زیر،4 تا به رو، 7 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، 1 تا به رو، 4 به زیر، 1 تا به رو، 2 به زیر، یکی به رو، *، فاصله بین دو * را یکبار تکرار کنید، ، 7 تا به زیر،4 تا به رو، 7 تا به زیر، 1 تا به رو، 1-2-2-2-2 به زیر، 0-1-1-1-1 دونه به رو، 0-1-4-4-4 دونه به زیر، 0-0-1-1-1 دونه به رو، 0-0-0-2-2 دونه به زیر، 0-0-0-1-1 دونه به رو، 0-0-0-1-4 دونه به زیر.

 

ردیف 1 تا 18 پترن را تشکیل میدهد.

با تکرار ردیفهای 1 تا 18 آنقدر ببافید تا اندازه کار 38-42-48-52-56 سانتیمتر شود، با پشت کار تمام کنید

 

بافتن سرشانه ها

 13-14-16-17-18 دونه در حالی که همانند پترن بالا میبافید در ابتدای دو ردیف کور کنید. (دانه های باقیمانده 56-60-67-70-74)

14-14-16-17-19 دونه در حالی که همانند پترن بالا میبافید در ابتدای دو ردیف بعد کور کنید. (دانه های باقیمانده 28-32-32-36-36)

دانه های باقیمانده را نیز کور کنید.

بافتن جلو

هماند پشت با کشباف و هجده ردیف پترن ببافید، بافتن را ادامه دهید تا اندازه کار 18-22-28-32-35 سانتیمتر شود، بعد از ردیف پشت تمام کنید.

 

نحوه ایجاد درز جلو

از روی کار برای درز جلو به صورت زیر تقسیم کنید:

ردیف بعد: 37-40-44-48-51 دونه مطابق با ادامه پترن ببافید، برگردید 45-48-52-56-59 دونه باقیمانده را به نخ بیاندازید.

37-40-44-48-51 دونه را همانند پترن ادامه دهید تا اندازه جلو پلیور 34-38-44-48-51 سانتیمتر شود آخرین ردیف را از روی لباس ببافید.

 

بافتن یقه

ردیف بعد (پشت کار): 5 دونه کور کنید، با پترن ادامه دهید. (تعداد دانه ها 32-35-39-43-46)

2-4-4-6-6 ردیف یک دونه در لبه یقه کم کنید. (تعداد دانه ها 30-31-35-37-40)

5  ردیف با کم کردن یک دونه در طرف یقه ببافید. (تعداد دانه ها 27-28-32-34-37). بدون هیچ کار اضافه ببافید تا جلو نیز هم اندازه پشت برای بافتن سرشانه شود آخرین ردیف باید از پشت لباس باشد.

 

بافتن سرشانه:

ردیف بعد: 13-14-16-17-18 دونه کور کنید، همانند پترن تا انتها ادامه دهید (تعداد دانه ها 14-14-16-17-19)

ردیف بعد: همانند پترن ببافید.

14-14-16-17-19 دونه باقیمانده را کور کنید.

 

 برای بافتن قسمت دوم جلو 45-48-52-56-59 دونه را به میل برگردانید. با روی لباس، کاموا را وصل منید و 8 دونه کور کنید، تا انتها مطابق پترن ببافید. (تعداد دانه ها 37-40-44-48-51)

37-40-44-48-51 دونه را مطابق پترن ببافید تا اندازه این قسمت 34-38-44-48-51 سانتیمر شود، آخریم ردیف باید از پشت باشد.

 

بافتن یقه

ردیف بعد (روی کار): 5 دونه کور کنید، تا انتها مطابق پترن ببافید. (تعداد دانه ها 32-35-39-43-46)

2-4-4-6-6 ردیف با کاهش یک دونه در طرف یقه ببافید. (تعداد دانه ها 30-31-35-37-40)

5 ردیف با کاهش یک دونه در طق یقه ببافید (تعداد دانه ها 27-28-32-34-37)

بدون کار اضاف ببافید تا اندازه این قسمت نیز هم اندازه پشت برای بافتن سرشانه شود آخرین ردیف باید از روی کار باشد.

 

بافتن سرشانه

ردیف بعد: 13-14-16-17-18 دونه کور کنید، تا انتها مطابق پترن ببافید. (تعداد دانه ها 14-14-16-17-19)

ردیف بعد: مطابق پترن ببافید.

14-14-16-17-19 دونه را مطابق پترن ببافید.

 

آستینها

با استفاده از میلهای 3.25 46-54-54-58-62 دونه سربیاندازید، و 9 ردیف کشباف 2*2 ببافید.

ردیف 10 (افزایش): 15-54-17-19-62 دونه کشباف 2*2، در دونه بعد 1-0-1-1-0 دونه زیاد کنید، 14-0-18-18-0 دونه کشباف 2*2، در دونه بعد 1-0-1-1-0 دونه زیاد کنید، 15-0-17-19-0 دونه کشباف 2*2 ببافید. (تعداد دانه ها 48-54-56-60-62)

بافت را میلهای شماره 4 ادامه دهید به صورت زیر:

ردیف 1: 0-0-1-0-0 دونه به رو، 0-1-1-0-0 دونه به زیر، 2-4-4-0-1 دونه به رو، *یکی به زیر، 2 تا به رو، یکی به زیر، 4 تا رو* فاصله بین دو * را تا 6-1-2-4-5 دونه مانده به آخر تکرار کنیدة یکی به زیر، 2-0-1-2-2 دونه به رو، 1-0-0-1-1 دونه به زیر، 2-0-0-0-1 دونه به رو

ردیف 2: 2-0-0-0-1 دونه به زیر، 1-0-0-1-1 دونه به رو، 2-0-1-2-2 دونه به زیر، یکی به رو، *4 تا به زیر، یکی به رو، 2 تا به زیر، یکی به رو* فاصله بین دو * را تا 2-5-6-0-1 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2-4-4-0-1 دونه به زیر، 0-1-1-0-0 دونه به رو، 0-0-1-0-0 دونه به زیر

این دو ردیف پترن آستینها را تشکیل میدهد.

با پترن آستینها به صورت زیر ادامه دهید:

بعد 45-59-15-43-83 رجبا افزایش یک دونه در ابتدا و انتهای رج سوم و سپس از هر 6-8-6-8-8 رج ادامه دهید (باید بین هر افزایش 5-7-5-7-7 رجفاصله باشد) (تعداد دانه ها 64-70-62-72-84)

فقط برای سایز 3، 4 و 5

بعد 56-40-10 رج با افزایش یک دونه در ابتدا انتهای هر 8-10-10 رجببافید (تعداد دانه ها 76-80-86)

 

برای تمامی 5 سایز

بدون هیچ کار اضافه ببافید تا اندازه آستین 24-29-33-37-41 سانتیمتر شود، آخرین ردیف باید از روی لباس باشد.

 

بافتن قسمت بالای آستین

3 دونه در ابتدای 0-2-4-8-2 ردیف بعد کور کنید. (تعداد دانها 64-64-64-56-80)

4 دونه در ابتدای 14-14-14-12-18 ردیف بعد کور کنید. (تعداد دانه ها 8) 8 دونه باقی مانده را نیز کور کنید.

 

بافتن یقه ایستاده

سرشانه ها را به هم بدوزید. با روی کار، با استفاده از میلهای 3.25 میلیمتری،  29-31-31-33-33 دونه از یقه سمت راست بردارید، 30-34-34-38-38 دونه از 28-32-32-36-36 دونه یقه پشت که کور شده بردارید، و 29-31-31-33-33 دونه از یقه چپ بردارید و به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 88-96-96-104-104)

ردیف بعد: یکی به زیر، *2 تا به رو، 2 تا زیر* فاصله بین دو * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 2 تا به رو، یکی به زیر

ردیف بعد(روی کار): یکی به رو، 2 تا به زیر، *2 تا رو، 2 تا زیر* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به آخر تکرار کنید، 1 تا به رو

این دو ردیف نوار یقه را تشکیل میدهد.

با بافت نوار یقه ادامه دهید تا اندازه یقه ایستاده 7-8-9-10-11 سانتیمتر شود، آخرین ردیف باید پشت لباس باشد.. کور کنید. این یقه را دولا کرده و در داخل دونه به دونه شل بدوزید.

 

بافتن نوار درز جلو سمت راست

با روی کار با میلهای شماره 3.25 میلیمتری 59 دونه از بلندی درز سمت راست تا انتهای یقه ایستاده بردازید و به زیر ببافید

ردیف 1: 2 تا به رو، *2تا به زیر، 2 تا به رو* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به آخر تکرار کنید، یکی به زیر

ردیف 2: 1 تا به رو، *2تا به زیر، 2 تا به رو* فاصله بین دو * را تا دو تا مانده به آخر تکرار کنید، دو تا به زیر

این دو ردیف را چهار بار دیگر ببافید. بعد کور کنید.

بافتن نوار درز جلو سمت چپ

با روی کار 59 دونه بردارید برداشتن دونه ها را از ابتدای یقه ایستاده شروع کرده و تا ابتدای درز ادامه دهید. 4 ردیف مطابق نوار طرف راست ببافید.

ردیف بعد (ردیف جا دکمه): 9 دونه مطابق نوار، 2 دونه کور کنید، (19 دونه مطابق نوار، 2 دونه کور کنید) دوبار، 3 دونه مطابق نوار.

ردیف بعد: 4 دونه مطابق نوار، 2 دونه اضافه کنید، ( 20 دونه مطابق نوار، دو دونه اضافه کنید) دوبار، 9 دونه مطابق نوار

4 ردیف دیگر مطابق همین نوار ببافید.

نوار چپ درز را روی نوار راست قرار دهید و لبه ها را به ابتدای درز وصل کنید.

------------------------------------------------------------------------------

لینکهای دانلود

http://elielieli.persiangig.com/document/89/Post-031.pdf 

 http://www.mediafire.com/?gvr6xd6k0rk9os9

------------------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید