لینک مطلب

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=0&d_id=708&lang=en

 

اعداد داده شده در زیر برای سایز Small و Medium با هم و برای سایز Large و XLarge با هم میباشد.

اندازه ها: دور سر 97-126 سانتیمتر

وسایل لوازم:

  • کاموا 300-300 گرم
  • میل گرد شماره 15

 

نحوه بافت

68-88 دونه با میلهای شماره 15 سربیاندازید. 6 دور به زیر ببافید،. ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: *یکی به زیر ببافید، یک ژوته بزنید* فاصلیه بین دو * را تکرار کنید (تعداد دانه ها میشود 136-176). 5 دور به زیر ببافید. ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: تا انتها دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها میشود 68-88). یک دور به رو، یک دور به زیر، یک دور به رو ببافید.

ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: *یکی به زیر ببافید، یک ژوته بزنید* تا انتها (تعداد دانه ها میشود 136-176). 5 دور به زیر ببافید. و در طی ردیف بعد دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها میشود 68-88). یک دور به رو ببافید. ردیف بعد را به صورت زیر ببافید:*6 تا به زیر، دو تا یکی* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با 4-0 دونه به زیر تمام کنید. تعداد دانه ها میشود 60-77. یک دور به رو ببافید.

ردیف بعد را به صورت زیر ببافید: *یکی به زیر ببافید، یک ژوته بزنید* تا انتها (تعداد دانه ها میشود 120-154). 5 دور به زیر ببافید. و در طی ردیف بعد دو تا یکی کنید (تعداد دانه ها میشود 60-77). یک دور به رو ببافید. ردیف بعد را به صورت زیر ببافید:*5 تا به زیر، دو تا یکی* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با 4-0 دونه به زیر تمام کنید. تعداد دانه ها میشود 52-66. یک دور به رو ببافید. با زیر دونه ها را کور کنید. اندازه کار تقریباً 37-37 سانتیمتر خواهد بود.

نوار دو تایی

دو رشته کاموا به طول تقریبی 400 سانتیمتر ببرید. و آنها را به هم تاب دهید. سپس به فاصله یکسان از لبه یقه رد کنید (همانند شکل)