لینک مطلب به زبان انگلیسی

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=126&d_id=13&lang=en

وسایل لازم:

  • کاموا 50 گرم به رنگهای مختلف
  • میل دو طرفه شماره 2.5

 

کاموا و میل باید به گونه ای باشد که به ازای 26 دونه در 51 ردیف دارای ابعاد 10*10 باشد.

 

این هد بند کلاً به زیر بافته میشود.

 

ý   مربع یک: 10 دونه با میلهای دو طرفه سایز 2.5 میلیمتری سربیاندازید. این 10 دونه را کلاً به زیر ببافید تا اندازه آن 4 سانتیمتر شود (آخرین ردیف باید روی کار باشد). دونه ها را در میل نگه دارید

ý   مربع دو: 10 دونه جدید در میل دیگری سربیاندازید. این دونه ها را به زیر ببافید، همزمان در انتهای هر ردیف یک دونه از دونه های مربع یک را به میل بیاورید و در آغاز ردیف بعد از روی کار دو تا یکی کنید. ادامه دهید تا تمام دونه های مربع یک تمام شود (آخرین ردیف باید از پشت کار باشد) دونه ها را در میل نگه دارید.

ý   مربع سه: 10 دونه از لبه مربع یک بردارید. به زیر ببافید تا اندازه 4 سانتیمتر شود (آخرین ردیف باید پشت کار باشد) دونه ها را در میل نگه دارید.

ý   مربع چهار: یک دونه جدید در انتهای دونه های مربع سه سربیاندازید. و به زیر ببافید، همزمان در انتهای هر ردیف یک دونه اضافه کنید کلاً 9 بار، همزمان در انتهای هر ردیف از روی کار یک دونه از دونه های مربع سه را به میل برگردانید و در ابتدای ردیف از پشت کار دو دونه اول را دو تا یکی کنید. ادامه دهید تا تمام دونه های مربع سه تمام شود (آخرین ردیف باید روی کار باشد). دونه ها را در میل نگه دارید.

ý   مربع پنج: 10 دونه از لبه مربع سه بردارید (روی میل جدید). این ده دونه رو به زیر ببافید، همزمان در انتهای هر ردیف از پشت کار یک دونه از دونه های مربع دو را به میل برگردانید و در ابتدای ردیف بعد دو دونه اول را دو تا یکی کنید. ادامه دهید تا دونه های مربع دو تمام شود (آخرین ردیف باید روی کار باشد). دونه ها را در میل نگه دارید.

ý   مربع شش: ده دونه از لبه کربع دو با میل جدید بردارید. به زیر ببافید، همزمان در انتهای هر ردیف از روی کار دو تا یکی کنید کلاً نه بار، پس یک دونه باقی میماند. کاموا را از درون این دونه رد کرده بکشید و سفت کنید و ببرید.

ý   مربع هفت: ده دونه در لبه مربه شش از روی کار بردارید و به زیر ببافید، عمزمان در انتهای هر ردیف از پشت کار یک دونه از دونه های مربع پنج که در میا مانده ایت بردارید و در ابتدای ردیف بعد از روی کار دو دونه اول را دو تایکی کنید. این کار را ادامه دهید تا تمام دونه های مربع پنج تمام شود (ردیف آخر باید به پشت کار باشد). دونه ها را در میل نگه دارید.

ý   مربع هشت: ده دونه از لبه مربع پنج بردارید. به زیر ببافید و همزمان در انتهای هر ردیف از پشت کار یک دونه از مربع چهار به میل بیاورید و در ابتدای ردیف بعد از روی کار دو دونه اول را دو تا یکی کنید. این کار را تا زمانی که تمام دونه های مربع چهار تمام شود ادامه دهید. (آخرین ردیف باید به پشت باشد) دونه ها را در میل نگه دارید.

ý      مربع نه: همانند مربع 4

ý      مربع ده: همانند مربع 5

ý      مربع یازده: همانند مربع 6

ý      مربع دوازده: همانند مربع 7

ý      مربع سیزده: همانند مربع 8

ý      این پترن را ادامه دهید تا اندازه هد بند 38 سانتیمتر شود، دونه های آخرین مربع که مثل مربع 8 است کور کنید.

ý      آخرین مربع: همانند مربع پنج بافته و کور کنید.

ý   بافتن بند: 4 دونه سربیاندازید، *یکی به زیر ببافید، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید* فاصله بین دو * را تا زمانی که اندازه 25 سانتیمتر شود تکرار کنید. کاموا را از درون دونه های رد کرده و محکم کنید دو بند ببافید و به دو انتها وصل کنید.