http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=98&d_id=1&lang=en

وسایل لازم:

  • کاموا 100 گرم
  • کمی کاموای هم رنگ ولی با رنگ متفاوت
  • میل گرد شماره 4 میلیمتری
  • میل قلاب بافی سایز 7 میلیمتری

 

کاموا و میل مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای 19 دونه در 25 ردیف با میل شمار 4 و با یک ردیف زیر یک ردیف رو دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

پترن مورد استفاده M.1 است که در شکل زیر نشان داده شده است.

توضیحات:

  • نحوه افزایش دونه: یک دونه در کنار دونه لبه با ژوته اضافه کنید. و در ردیف بعد به پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.
  • نحوه کم کردن:

کم کردن بعد دونه لبه: از رو دو تا یکی کنید

کم کردن قبل از دونه لبه: در پشت دونه از رو دو تا یکی کنید

نحوه بافتن

15 دونه با میل شماره 4 میلیمتری سربیاندازید (پیشنهاد میشود برای بافت کاموا را دولا کنید). 2 ردیف از زیر ببافید و با پترن M.1 (13 دونه) ادامه دهید اولین و آخرین دونه در هر ردیف فقط به زیر بافته میشود. همزمان یک دونه در ابتدا و انتها و یک ردیف درمیان به تعداد کلی 6 بار اضافه کنید (نحوه اضافه کردن را در بالا قسمت توضیحات ببینید) تعداد دانه ها بعد از این افزایشها میشود 27 دونه های جدید را از پشت کار به زیر و از روی کار به رو ببافید. وقتی اندازه کار 65 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف، یک ردیف درمیان به تعداد کلی 6 بار کم کنید (نحوه کاهش را در بالا قسمت توضیحات ببیند) تعداد دانه ها میشود 15. 2 ردیف به زیر ببافید و شل کور کنید.

نحوه بافتن کشباف دور کار

کشباف به صورت گرد بافته میشود. 372 دونه (تعداد دونه ها مضرب سه باشد) از دور تا دور نواری که در بالا بافتیم با میلهای گرد 4 میلیمتری و با کاموای دولا برداری. یک دور از رو ببافید، یک دور از زیر ببافید و با 2 دونه زیر، یک دونه رو ادامه دهید. وقتی اندازه کشباف 2 سانتیمتر شد در کنار دانه های رو یک درمیان یکی اضافه کنید. وقتی اندازه کار 3 سانتیمتر شد در کنار بقیه دانه های رو هم یکی اضافه کنید. وقتی اندازه کشباف 5 سانتیمتر شد در کنار دانه های رو یک در میان یکی اضافه کنید. و در ردیف بعد در حالت کشباف کور کنید.

قلاب بافی گل

کار قلاب بافی با میل شمار 7 انجام دهید:

4 زنجیره بافته و به هم وصل کرده و حلقه تشکیل دهید.

دور 1: در حلقه تشکل شده 6 پایه دوبل ببافید و به اولین پایه وصل کنید.

دور 2: *زنجیره، یک پایه سوبل در زجیره اول، یک پایه دوبل در زنجیره بعد* فاصله بین * را تکرار کرده و با وصل به ابتدا تمام کنید (6 گلبرگ خواهید داشت)

کاموا را ببرید و به روی شال بدوزید

نحوه بافتن هد بند

4 دونه با میل سایز 4 سربیاندازید. و به صورت زیر ببافید: *یک دونه به زیر ببافید، کاموا را به جلو بیاورید، یک دونه بدون بافتن به میل بگیرید، کاموا را به پشت برگردانید* فاصله بین دو * را تکرار کنید. وقتی اندازه هد بند 150 سانتیمتر شد کور کنید.

توضیحات مربوط به پترن زیر

=

از روی کار به زیر ببافید، از پشت کار به رو ببافید

=

از روی کار به رو ببافید، از پشت کار به زیر ببافی

=

سه دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازیدسه تا به زیر ببافید، سه تا دونه توی نخ رو هم به زیر ببافید

=

سه دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازیدسه تا به زیر ببافید، سه تا دونه توی نخ رو هم به زیر ببافی