منبع: مجله بافتنی آسان شماره نوامبر 2012

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


اندازه نهائی این هد بند 53 سانتیمتر در 13 سانتیمتر است.

وسایل مورد نیاز:

  • کاموا 50 گرم
  • میل 4
  • دکمه یک عدد

نحوه بافت

ابتدا 5 دونه در میل شماره 4 سربیاندازید.

رج 1 (روی کار): یکی زیر، *یکی رو، یکی زیر* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج 2: یکی رو، *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج 1 و رج 2 کشباف 1*1 میباشد.

رج 3: یکی زیر، دو تا یکی از رو، ژوته، یکی رو، یکی زیر در این رج جادکمه ایجاد میشود.

رج 4: مطابق رج 2

رج 5: مطابق رج 1

رج 6: مطابق رج 2

بعد پترن Chat 1 را یک تکرار عمودی ببافید. بعد از اتمام این پترن 45 دونه در میل وجود خواهد داشت.

بعد پترن Chart 2 را را یازده تکرار عمودی ببافید.

بعد رج اول و دوم Chart 2 را یکبار دیگر ببافید. (این جمله در فایل PDF جافتاده است)

سپس پترن Chart 3 را یک تکرار عمودی ببافید. بعد از اتمام این پترن 5 دونه در میل وجود خواهد داشت.

سپس به اندازه 1.5 سانتیمتر کشباف 1*1 را ببافید. رج آخر باید از روی کار باشد. در رج بعد کور کنید و دکمه را به محلش بدوزید.

 

جدول توضیحات پترنها

 

=

از روی کار به زیر از پشت کار به رو ببافید

 

=

از روی کار به رو از پشت کار به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی از زیر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه در میل راست بیاورید

 

=

یک دونه به زیر، ژوته، دونه بعدی را دوبار ببافید تا دو دونه شود

 

=

سه دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در جلوی کار نگه دارید ، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه های توی میل سوم را به زیر ببافید

   

سه دونه را نبافته به میل سومی بیاندازید و در پشت کار نگه دارید ، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه های توی میل سوم را به زیر ببافید

پترن

سایر تصاویر

لینک دانلود فایل PDF

http://elielieli.persiangig.com/document/91/10/Post-239.pdf