پترن مجله Simply Knitting شماره اکتبر 2010 صفحه۵١

وسایل لازم

  • کاموا یک کلاف 100 گرمی حدود 400 متر
  • میلهای دو طرفه با سایز 2.75 میلیمتر

 

کاموای مورد استفاده به ازای 15 دونه در 21 ردیف با میل 6 میلیمتری باید دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

این دستکش برای سایز Small تا Medium مناسب میباشد.

 

پترن دستکش چپ

دور 1: 3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 3 تا ببافید، با کشباف یکی زیر یکی رو ادامه دهید

دور 2: 28 تا ببافید، با کشباف ادامه دهید

دور 3: 4 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 2 تا ببافید، با کشباف یکی زیر یکی رو ادامه دهید

دور 4: 28 تا ببافید، با کشباف ادامه دهید

دور 5: 3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 3 تا ببافید، با کشباف یکی زیر یکی رو ادامه دهید

دور 6: 28 تا ببافید، با کشباف ادامه دهید

دور 7: 2 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 4 تا ببافید، با کشباف یکی زیر یکی رو ادامه دهید

دور 8: 28 تا ببافید، با کشباف ادامه دهید

این 8 ردیف پترن را تشکیل میدهد

 

پترن دستکش راست

دور 1: کشباف ببافید،  3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 2 تا ببافید

دور 2: کشباف ببافید، 28 تا ببافید

دور 3: : کشباف ببافید،  2 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 3 تا ببافید

دور 4: کشباف ببافید، 28 تا ببافید

دور 5: : کشباف ببافید،  3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 2 تا ببافید

دور 6: کشباف ببافید، 28 تا ببافید

دور 7: : کشباف ببافید،  4 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، یکی ببافید

دور 8: کشباف ببافید، 28 تا ببافید

این 8 ردیف پترن را تشکیل میدهد

 

 

بافت دستکش چپ

52 دونه با میلهای 2.75 ملیمتری سربیاندازید و به وصل کرده و دایره کنید

دور 1: 2 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 4تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا بباید، 2 تا از رو ببافید، 6 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 2 تا ببافید

دور 2: 28 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید،، 4 تا ببافید، 2تا از رو ببافید، 6 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 2 تا ببافید.

این دو دور را تکرار کنید تا تعداد دورها 58 شود

دور 59: همانند دور 1 ببافید

دور 60: 28 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید،، 4 تا ببافید، 2تا از رو ببافید، 6 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید،علامت بگذارید، یک دونه با بافتن اضافه کنید، یکی ببافید

دور 61: یکی ببافید، یک دونه با بافتن اضافه کنید، علامت بگذارید، پترن دستکش چپ رو که در بالاست شروع کنید

دور 62: همانند پترن ببافید، علامت بگذارید، یکی با بافتن اضافه کنید، یکی ببافید

به اضافه کردن یک دونه در هر ردیف ادامه دهید (دونه های بین دو علامت را ببافید* تا زمانی که بین دو علامت 20 دونه باقی بماند. سه دور دیگر با پترن ببافید سپس دونه های بین علامتها را درون نخ قرار دهید

2 دونه اضافه کنید و سپس به بافتن پترن ادامه دهید (شروع دور 81)

22 دور دیگر ببافید

شل کور کنید

دونه های موجود در نخ را برای انگشت شست بردارید البته 8 دونه دیگر هم از داخل بردارید (28 دونه)

دو ردیف به زیر ببافید سپس 5 تا زیر 2 تا رو ببافید حداقل 10 دور

 

بافت دستکش راست

52 دونه با میلهای 2.75 ملیمتری سربیاندازید و به وصل کرده و دایره کنید

دور 1: 2 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا بباید، 2 تا از رو ببافید، 6 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید ، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، *3 تا ببافید، دو تایکی کنید، یک ژوته بزنید، * را 4 بار تکرار کنید، 2 تا ببافید

دور 2: 2 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید،، 4 تا ببافید، 2تا از رو ببافید، 6 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 4 تا ببافید، 2 تا از رو ببافید، 28 تا ببافید.

این دو دور را تکرار کنید تا تعداد دورها 58 شود

دور 59: همانند دور 1 ببافید

دور 60: همانند نوار ایجاد شده تا یکی مانده به آخر ببافید، علامت بگذارید، یکی با بافتن اضافه کنید، یکی ببافید

دور 61: یکی ببافید، یک دونه با بافتن اضافه کنید، علامت بگذارید، پترن دستکش راست رو که در بالاست شروع کنید، یکی ببافید، علامت بگذارید، یکی ببافید

دور 62: یکی ببافید، همانند پترن ببافید، ،  علامت بگذارید، یکی با بافتن اضافه کنید، یکی ببافید

همانند دستکش چپ ادامه دهید