پترن مجله Simply Knitting شماره 71 صفحه 53

 

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

مواد لازم

  • کاموای 100 گرمی دو عدد
  • میل شماره 4.5 میلیمتری چهارتائی یک جفت
  • میل شماره 4.5 میلیمتری یک جفت
  • میل شماره 5.5 میلیمتری یک جفت

 

بافتن شال

35 دونه با میلهای شماره 5.5 میلیمتری سربیاندازید

دور 1: 3 تا ببافید، *3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

دور 2: * 5تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * را تا 3 تا مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

دور 3: همانند دور 1

دور 4: همانند دور 2

دور 5: همانند دور 1

دور 6: همانند دور 2

دور 7: * 5تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

دور 8: 3 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، *5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * را تا 5 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 5 تا از رو ببافید

دور 9: همانند دور 7

دور 10: همانند دور 8

دور 11: همانند دور 7

دور 12: همانند دور 8

این 12 ردیف پترن را تشکیل میدهد، تا زمانی بافتن این پترن را ادامه دهید که اندازه 68 سانتیمتر شود، با ردیف 12 تمام کنید

باز کردن شکاف

ردیف 1: 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 2 تا ببافید برگردید

19 دونه باقیمانده را نگه دارید

ردیف 2: 2 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید

ردیف 3: همانند ردیف 1

ردیف 4: همانند ردیف 2

ردیف 5: همانند ردیف 1

ردیف 6: همانند ردیف 2

ردیف 7: 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید

ردیف 8: 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید

ردیف 9: همانند ردیف 7

ردیف 10: همانند ردیف 8

ردیف 11: همانند ردیف 7

ردیف 12: همانند ردیف 8

ردیف 1 تا 5 را تکرار کنید سپس این 16 دونه را نگه دارید

با روی کار، کاموا را به باقیمانده دونه ها وصل کرده و قسمت راست شکاف را ببافید

ردیف 1: 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 2 تا ببافید برگردید

19 دونه باقیمانده را نگه دارید

ردیف 2: 2 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید

ردیف 3: همانند ردیف 1

ردیف 4: همانند ردیف 2

ردیف 5: همانند ردیف 1

ردیف 6: همانند ردیف 2

ردیف 7: 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید

ردیف 8: 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید

ردیف 9: همانند ردیف 7

ردیف 10: همانند ردیف 8

ردیف 11: همانند ردیف 7

ردیف 12: همانند ردیف 8

ردیف 1 تا 5 را تکرار کنید

بستن شکاف

ردیف 6: 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، سپس 16 دونه باقیمانده را به اینها وصل کنید و به اینصورت ادامه دهید: 2 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید

ردیف 7: *5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 3 دونه مانده بهآخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

ردیف 8: 3 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * را تا 5 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 5 تا از رو ببافید

ردیف 9: همانند ردیف 7

ردیف 10: همانند ردیف 8

ردیف 11: همانند ردیف 7

ردیف 12: همانند ردیف 8

ردیف 13: 3 تا ببافید، * 3 تا از رو ببافید، 5 تا ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

ردیف 14: * 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

ردیف 15: همانند ردیف 13

ردیف 16: همانند ردیف 14

ردیف 17: همانند ردیف 13

ردیف 18: همانند ردیف 14

ردیف 19:* 5 تا ببافید، 3 تا از رو ببافید، * را تا 3 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 3 تا ببافید

ردیف 20: 3 تا از رو ببافید،3 تا ببافید، * 5 تا از رو ببافید، 3 تا ببافید، * را تا 5 دونه مانده به آخر تکرار کنید، 5 تا از رو ببافید

ردیف 21: همانند ردیف 19

ردیف 22: همانند ردیف 20

ردیف 23: همانند ردیف 19

ردیف 24: همانند ردیف 20

ردیف 13 تا 24 را سه بار دیگر ببافید

دونه ها را شل کور کنید

 

 

اندازه کلاه: 48-54-60 سانتیمتر

 

بافتن کلاه

96-108-120 دونه با میل شماره 4.5 سربیاندازیددونه ها را به قسمتهای 24-27-30تائی تقسیم کنید. 6-8-9 ردیف از زیر ببافید سپس یک ردیف از رو ببافید، سپس 30-39-45 ردیف از زیر ببافید بعد دو ردیف از رو ببافید

table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }

بافتن کلاه

96-108-120 دونه با میل شماره 4.5 سربیاندازیددونه ها را به قسمتهای 24-27-30تائی تقسیم کنید. 6-8-9 ردیف از زیر ببافید سپس یک ردیف از رو ببافید، سپس 30-39-45 ردیف از زیر ببافید بعد دو ردیف از رو ببافید

بافتن بالای کلاه

در ردیفهای زوج کم کنید

دور 1: *14-16-18 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این دور 90-102-114)

دور 2 و بقیه دورهای زوج: از زیر ببافید

دور 3: 13-15-17 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته بیاورید، * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این دور 84-96-108)

دور 5: 15-14-16 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این دور 78-90-102)

دور 7: 11-13-15تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این دور72-84-96)

کم کردن را طبق ردیفهای فرد ادامه دهید تا تعداد دانه های باقیمانده 54-66-78

بعد در هر ردیف کم کنید:

دور بعد: 7-9-11 تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این ردیف 48-60-72)

ردیف بعد: 6-8-10تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، * را تا انتها تکرار کنید (تعداد دانه های باقیمانده در انتهای این دور 42-54-66)

به این حالت ادامه دهید تا 6 دانه باقی بماند

کاموا را نگه داشتن 15 سانتیمتر ببرید، بعد این مقدار کاموا را از داخل دانه های باقیمانده رد کرده و بکشید و سفت کنیدو به داخل کلاه برده و محکم کنید