منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=131&d_id=11&lang=en

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب


اندازه شال: عرض 25 سانتیمتر – طول 160 سانتیمتر

 

وسایل لازم برای شال:

  • کاموا 150 گرم
  • میل شماره 3.5
  • میل شماره 4.5

کاموا برای شال باید به گونه ای باشد که 23 دونه در 30 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 3.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

اندازه دور تا دور کلاه: 56/54 سانتیمتر

وسایل لازم برای کلاه

  • کاموا 100 گرم
  • میل دو طرفه و میل گرد شماره 3.5

کاموا برای کلاه باید به گونه ای باشد که 23 دونه در 30 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره3.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

بافت ابری در دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود.

پترن مور استفاده در بافت این شال و کلاه M.1 و M.2 است که در شکل زیر نشان داده شده است و شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

کشباف انگلیسی در دو میل:

رج 1: دونه اول ابری، *یکی زیر، ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به انتها تکرار کنید، یکی زیر و دونه آخر ابری

رج 2: دونه اول ابری، *ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود، ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید* فاصله بین دو * را تا دو دونه مانده به انتها تکرار کنید، ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود، دونه آخر ابری

رج 3: دونه اول ابری، *ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید، ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید همانطور که دونه رو گرفته میشود* فاصله بین دو * را تا سه تا مانده به انتها تکرار کنید، ژوته و دونه نبافته رج قبل را از زیر یکی کنید و دونه آخر را ابری ببافید

بعد رج 2 و 3 را تکرار کنید.

 

نحوه بافت شال

این شال دو تکه بافته میشود و سپس از محلی که سرانداخته شده دو تکه به هم دوخته میشوند.

ابتدا 57 دونه در میل شماره 3.5 سربیاندازید و چهار رج ابری ببافید. بعد از روی کار به اینصورت ببافید: چهار دونه اول ابری، پترن M.1A یکبار، پترن M.1B دوبار، پترن M.1C یکبار و چهار دونه آخر را ابری ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه این تکه 72 سانتیمتر شود. حتماً تکرار عمودی پترنها را تمام کنید. در رج بعد به صورت زیر دونه اضافه کنید: *دو تا زیر، ژوته* فاصله بین دو * را تا یکی مانده به انتها تکرار کنید، با یکی زیر رج را تمام کنید. (تعداد دانه ها 85)

حال چهار سانتیمتر کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید. رج آخر باید از پشت کار باشد. بعد بافت را با میلهای شماره 4.5 ادامه دهید و ده رج کشباف انگلیسی ببافید بعد شل کور کنید و تکه دوم را ببافید.

بعد دوتکه را از رجی که سرانداخته شده به هم بدوزید.

 

نحوه بافت کلا

این کلاه بدون درز ابتدا در میل گرد و سپس در میلهای دو طرفه بافته میشود.

ابتدا 120 دونه در میل گرد شماره 3.5 سربیاندزاید. بعد 5 سانتیمتر کشباف یکی زیر، یکی رو ببافید. دور بعد را ساده ببافید و همزمان در این دور 36 دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها 156) در دور بعد پترن M.2 را در طی دور سیزده بار تکرار کنید. در رج آخر هر تکرار عمودی پترن یک دونه به سمت راست حرکت میکند. وقتی دو تکرار عمودی پترن M.2 تمام شد، یک دور ساده ببافید. *در دور بعد در کل دور دو تا یکی کنید، بعد بافت را با میلهای دو طرفه ادامه دهید، بعد دو سانتیمتر ساده ببافید* فاصله بین دو * را یکبار دیگر تکرار کنید (تعداد دانه ها 39) در دور بعد در کل دور دو تا یکی کرده و دونه آخر را به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 20) سپس کاموا را ببرید البته کمی در انتها نگه دارید و از بین دونه های باقیمانده رد کرده بکشید و محکم کنید.

 جدول توضیحات

 

=

از روی کار به زیر ببافید از پشت کار به رو ببافید

 

=

ژوته

 

 

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی از زیر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید

 

 

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی زیر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید

 

=

دو تا یکی از زیر

تصاویر پترنها

----------------------------------------------------------------------

از لینک زیر میتوانید فایل PDF این دستور بافت را دانلود نمائید

http://elielieli.persiangig.com/document/90/Post-120.pdf

----------------------------------------------------------------------

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید