منبع

http://www.garnstudio.com/lang/en/visoppskrift.php?d_nr=133&d_id=33&lang=en

نحوه بافت و لینک دانلود فایل PDF در ادامه مطلب

از مدلهای پائیز و زمستان 2012-2011


اندازه ها: دور مچ 16 سانتیمتر – بلندی 21 سانتیمتر

 

وسایل لازم

  • کاموا 50 گرم
  • میل دو طرفه شماره 3

 

کاموا باید به گونه ای باشد که 24 دونه در 32 رج با بافت ساده و میل شماره 3 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

 

توضیحات

بافت ابری در حالت گرد: یک دور زیر، یک دور رو

پترن مورد استفاده در این بافت M.1 – M.2 – M.3 و M.4 است که شکل نمای روئی پترن را نشان میدهد.

 

نحوه بافت

این مچ بند به صورت بدون درز در میلهای دو طرفه بافته میشود. ابتدا 52 دونه در میلهای شماره 3 سربیاندزاید. پنج دور به زیر ببافید. دور بعد را به صورت زیر ببافید: *یک ژوته، دو تا یکی* فاصله بین دو * را در کل دور تکرار کنید. سپس پنج دور به زیر ببافید. در دور بعد پترن M.1 را دوبار، پترن M.2 را یکبار و پترن M.3 را دوبار ببافید. همینطور بافت را ادامه دهید تا اندازه مچ بند 16 سانتیمتر شود حتماً تکرار عمودی پترن M.2 را تمام کنید. در دور بعد پترن M.1 را دوبار، پترن M.4 را یک بار و پترن M.3 را دوبار ببافید. بعد از اتمام تکرار عمودی پترن M.4 چهار دور تمام دونه ها را ابری ببافید و شل کور کنید.

 

جدول توضیحات

 

=

به زیر ببافید

 

=

به رو ببافید

 

=

ژوته

 

=

دو تا یکی

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید

 

=

سه تایکی

 

=

یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، دو تا یکی، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه بیاورید

 

=

دو دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر، حال دونه های توی نخ را به زیر ببافید

 

=

دو دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، دو تا به زیر، حال دونه های توی نخ را به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، یکی به زیر، حال دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته در پشت کار به نخ بیاندازید، یکی به زیر، حال دونه توی نخ را به زیر ببافید

 

=

یک دونه را نبافته در جلوی کار به نخ بیاندازید، دو تا زیر، حال دونه توی نخ را به زیر ببافید


لینک مستقیم دانلو دفایل PDF دستور بافت

http://s2.picofile.com/file/7126242903/Post102.pdf.html